Publicerad: 2010-03-15 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Gener kopplade till ulcerös colit identifierade

[NYHET 2010-03-15] Ett internationellt forskarlag har identifierat så många som 30 gener som hos människa är kopplade till ökad risk att drabbas av blödande tjocktarmsinflammation, så kallad ulcerös colit. Studien, som presenteras i den ansedda vetenskapliga tidskriften Nature Genetics, ger ny förståelse för den genetiska bakgrunden till kroniska inflammationssjukdomar i mag- tarmkanalen och hopp om nya och mer skräddarsydda behandlingsformer i framtiden.

Kroniska inflammationssjukdomar, även kallade CID (Chronic Inflammatory Diseases) karaktäriseras av svåra kroniska inflammationer i annars frisk kroppsvävnad. Beroende på vilket ställe i kroppen som den kroniska inflammationen uppträder ges den olika namn. Man räknar med att CID drabbar upp till tio procent av befolkningen i industriländerna, vilket innebär att sjukdomsgruppen spelar en betydande socioekonomisk roll.

Det är sedan tidigare känt att många CID till stor del har genetisk orsak. Detta gäller exempelvis inflammatoriska sjukdomar i mag- tarmkanalen, så kallad IBD (Inflammatory Bowel Diseases), så som Chrohns sjukdom och ulcerös colit. Ny forskning har på senare tid visat att kroppens egen bakterieflora är en viktig komponent i den inflammatoriska processen vid IBD, fetma och så kallat metabolt syndrom. Beroende på bakterieflorans sammansättning kan den förstärka och underhålla den inflammatoriska processen hos individer med en viss genetiskt betingad känslighet.

Det är både kostsamt och tekniskt krävande att genomsöka hela det mänskliga genomet för att hitta de specifika gener som ökar risken för CID. Därför inleddes för några år sedan Karolinska Institutet ett samarbete med Singapore och forskningsinstitutet A*STAR; Genome Institute of Singapore (GIS) i syfte att systematiskt söka identifiera biomarkörer för olika CID, däribland reumatoid artrit, psoriasis och ulcerös colit.

- Detta samarbete fungerar utomordentligt bra och är mycket fruktsamt, säger professor Sven Pettersson, vetenskaplig koordinator för samarbetet med Singapore.

Den nu aktuella studien har letts av docent Mark Seielstad och Docent Martin Hibbered vid GIS tillsammans med docent Leif Törkvist, docent Mauro D´Amato och professor Sven Pettersson från Karolinska Institutet. Därtill har ytterliggare forskare från Europa, och Nordamerika deltagit.

- De nu identifierade generna är mycket intressanta eftersom just kroniska inflammation vid UC talar för ett möjligt samband till den intestinala bakteriefloran och vår immunitet, säger docent Mauro D'Amato.

Publikation:

Mark Seielstad et al.

Genome-wide association identifies multiple ulcerative colitis susceptibility loci

Nature Genetics, online 14 March 2010

För mer information, kontakta: