Publicerad: 2015-08-28 11:03 | Uppdaterad: 2021-02-15 11:13

Gästprofessor vid Karolinska Institutet frias från misstanke om forskningsfusk

Efter ett omfattande utredningsarbete har Karolinska Institutets rektor idag fattat beslut i ett uppmärksammat ärende om misstänkt oredlighet i forskning. Rektor Anders Hamsten konstaterar att gästprofessor Paolo Macchiarini i vissa avseenden agerat oaktsamt, men att detta inte bedöms som oredlighet i forskning.

Beslut misstänkt forskningsfusk

– När vi har granskat misstankarna om oredlighet i forskning i de sju anmälda artiklarna har vi konstaterat att vissa brister föreligger, men att de inte är att betrakta som forskningsfusk, säger Karolinska Institutets rektor Anders Hamsten.

Bakom anmälningarna mot Paolo Macchiarini står fyra läkare vid Karolinska universitetssjukhuset. De har själva varit en del av forskningsmiljön och i några fall även varit medförfattare till de artiklar som de anmält för oredlighet i forskning. Anmälningarna lämnades in i juni, augusti och september 2014. Karolinska Institutets rektor har utrett anklagelserna i enlighet med bestämmelserna i högskoleförordningen och Karolinska Institutets regler för handläggning av ärenden om oredlighet i forskning.

Slutsatser ifrågasattes

Den första av de anmälda artiklarna beskriver tillverkningen av en syntetisk matstrupsprotes och funktionen hos denna protes efter att den transplanterats på råtta. Här ifrågasatte anmälarna bland annat slutsatserna om protesens funktion och tolkningen av datortomografiska bilder.

De sex övriga anmälda artiklarna beskriver transplantationer av en syntetisk luftstrupsprotes på människa. Tre patienter med sjukdomar i luftstrupen, vilka inte kunnat behandlas med etablerad kirurgisk teknik, har opererats på Karolinska universitetssjukhuset och då fått syntetiska luftstrupar beklädda med egna benmärgsderiverade celler.

Anmälarna menade bland annat att resultat rörande de kliniska förloppen för de opererade patienterna som presenterats i artiklarna inte stämmer överens med journalhandlingarna på Karolinska universitetssjukhuset och att det saknades belägg för att ett syntetiskt luftstrupstransplantat kan utvecklas till en fungerande luftväg. De ifrågasatte också om den första patienten verkligen hade drabbats av återfall av cancer i luftstrupen och om transplantation därför var nödvändig.

Särskilt yttrande

I Karolinska Institutets utredning har ett särskilt yttrande inhämtats från professor emeritus Bengt Gerdin. På grundval av de dokument och uppgifter som fanns med i anmälan, ett första yttrande från Paolo Macchiarini och genomgång av journalhandlingar från Karolinska universitetssjukhuset kom Bengt Gerdin i mitten av maj fram till slutsatsen att Paolo Macchiarini gjort sig skyldig till oredlighet i forskning. Efter att Bengt Gerdin lämnat sin omfattande rapport har Paolo Macchiarini och medförfattarna till artiklarna inkommit med yttranden och dokumentation på över 1 000 sidor. Bland annat har den förste patientens behandlande läkare på Island lämnat journaluppgifter som visar att beskrivningen av patientens tillstånd i artiklarna på avgörande punkter är korrekt.

– Bengt Gerdins granskning av anmälningarna har varit av stort värde för undersökningsprocessen, men i den dokumentation han hade tillgång till saknades bland annat betydelsefulla data om tillståndet före och efter operationen för två av patienterna, säger Anders Hamsten. Medförfattarnas kommentarer har på ett signifikant sätt påverkat den sammantagna bedömningen av ärendet. Baserat på hela utredningsmaterialet har vi nu en mycket klarare bild av vad som skett.

I sin anmälan kritiserade de fyra läkarna också att Paolo Macchiarini inte före operationerna inhämtat tillstånd från regional etikprövningsnämnd och läkemedelsverket. Karolinska Institutet har i sin utredning inte bedömt tillståndsfrågan eftersom Vetenskapsrådets definition av oredlighet i forskning inte innefattar brott mot etikprövningslagen och läkemedelslagen.

Samtidigt konstaterar Karolinska Institutet att besluten om de tre operationerna fattades inom sjukvården.

– Beslut om operation fattades efter en tydlig process inom Karolinska universitetssjukhuset där man konstaterat att alternativa behandlingar saknades. I de besluten har forskningsaspekter inte ingått, säger Anders Hamsten.

Bättre rutiner efterfrågas nu

Utredningen har visat att samspelet mellan Karolinska Institutet och Karolinska universitetssjukhuset inte fungerat tillfredställande. I sina beslut skriver rektor att man nu bland annat ska ta fram bättre rutiner, regelverk och stödstrukturer för kliniska prövningar och behandlingsforskning. Gränssnittet mellan klinisk applikation och forskning när det gäller experimentell terapi ska definieras bättre och tydliga riktlinjer utarbetas för akademi och universitetssjukvård.

Paolo Macchiarini ska också förtydliga några av de vetenskapliga artiklarna genom att skicka så kallade errata till tidskrifterna, där de ofullkomligheter som uppdagats i utredningen korrigeras.

– Vissa förhållanden kring Paolo Macchiarinis forskning har inte uppfyllt högt ställda krav på kvalitet, säger Anders Hamsten. Vi ska nu tillsammans med Paolo Macchiarini, ledningen för hans institution och företrädare för Karolinska universitetssjukhuset åtgärda de brister som kommit fram i vår utredning.

Detta har hänt i Macchiarini-ärendet.