Publicerad: 2016-02-27 09:40 | Uppdaterad: 2017-10-13 15:55

Från klinisk expert till guide – hur fysioterapeuter lär sig att stödja hälsofrämjande fysiska aktivitetsbeteenden hos personer med reumatoid artrit

Vad är fysioterapeuternas upplevelser och hur beter de sig när de stödjer beteendeförändring hos personer med reumatoid artrit (RA), efter att ha genomgått en förberedande utbildning och träning? Detta behandlar en ny avhandling av Thomas Nessen, doktorand vid sektionen för fysioterapi.

Thomas Nessen.Läs mer om disputationen den 3 mars, 2016.

Vad handlar din avhandling om?

Hur fysioterapeuter upplever och tillägnar sig ett biopsykosocialt grundat arbetssätt för att guida personer med RA till hälsofrämjande fysisk aktivitet, detta i en ettårig interventionsstudie*. Dessutom undersökte vi reliabiliteten och validiteten hos ett frågeformulär som mäter self-efficacy (tilltro till sin egen förmåga att utföra ett visst beteende i en specifik situation) för träning hos personer med RA.

*I en interventionsstudie exponeras deltagare för en intervention, exempelvis en behandling eller förebyggande åtgärd, med avsikt att ändra beteenden.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Resultaten visade att det är en utmaning att anpassa sig till en ny roll som innebär att guida till beteendeförändring. Fysioterapeuterna behövde hantera olika förväntningar från interventionsdeltagarna och situationer när deltagarna inte tränade som de skulle enligt programmet. Fysioterapeuterna växte gradvis in i rollen och blev mer bekväma med att använda sig av teknikerna för beteendeförändring i interventionen. Utbildningen fysioterapeuterna fick hjälpte dem att utvecklas i den nya rollen och feedback på deras eget beteende var viktigt. Frågeformuläret visade en acceptabel reliabilitet (tillförlitlighet) och en begränsad begreppsvaliditet (hur väl testet mäter det som är avsett).

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

Vårdpersonal som kan integrera och använda både medicinsk och beteendevetenskaplig kunskap kan ge stöd till bättre hälsobeteenden hos patienter. Utbildningsmodellen som utvärderas i denna studie innehöll teoretiska moment, men betoningen låg på praktiska övningar och individuell återkoppling. Resultaten tyder på att det är en utbildningsmodell som fungerar bra, även om den behöver prövas i flera sammanhang.

Vad ska du göra nu? Kommer du fortsätta att forska?

Jag modererar en MOOC kurs på Karolinska Institutet och undersöker nya möjligheter både inom och utanför forskningen.

Avhandlingen

Learning to guide behavior change : physical therapists’ promotion of health-enhancing physical activity in people with rheumatoid arthritis

Kontakt

Array