Publicerad: 2014-12-18 09:21 | Uppdaterad: 2014-12-18 09:21

Fortsatt snedrekrytering till högskolan

38 procent av nybörjarna yngre än 35 år i den svenska högskolan läsåret 2013/14 har föräldrar som är högutbildade, det vill säga att åtminstone en av föräldrarna har en minst treårig eftergymnasial utbildning. Det visar en ny rapport från Universitetskanslersämbetet och Statistiska centralbyrån.

Svenska lärosäten har i uppdrag att arbeta med att bredda rekrytering till högskolan. Att det är betydligt vanligare att välja högskolestudier om föräldrarna är högutbildade är väl känt, rapporten bekräftar att studenternas sociala bakgrund påverkar rekryteringen till högre utbildning. Denna sociala snedrekrytering till högskolan följs regelbundet upp av UKÄ och SCB.

- Den sociala snedrekryteringen har med grova mått mätt inte förändrats under de senaste 10 åren. Andelen nybörjare med högutbildade föräldrar har visserligen ökat i högskolan men representativiteten har inte förändrats nämnvärt. Det beror på att det också i befolkningen som helhet har blivit vanligare med högutbildade föräldrar, säger Helen Dryler, utredare på Universitetskanslersämbetet.

Stora skillnader mellan lärosätena

Skillnaderna är stora mellan lärosäten med minst 200 nybörjare läsåret 2013/14 varierade andelen nybörjare med högutbildade föräldrar mellan 30 och 73 procent. Störst andel med högutbildade föräldrar hade nybörjare vid Handelshögskolan i Stockholm och minst hade Högskolan Väst.

- En anledning till att skillnaderna är så stora mellan landets universitet och högskolor handlar i hög grad om utbudet av utbildningar. Statistiken om andelen studenter med högutbildade föräldrar säger i sig ingenting om hur bra ett lärosäte har lyckats med att bredda rekryteringen.

Andelen nybörjare som har högutbildade föräldrar skiljer sig stort mellan olika utbildningar. Bland nybörjarna på yrkesexamensprogrammen läsåret 2013/14 fanns den största andelen med högutbildade föräldrar på utbildningarna till läkare och arkitekt – 66 procent. På de generella programmen var andelen med högutbildade föräldrar störst bland nybörjarna på masterprogrammen, 50 procent.

Läs hela rapporten