Publicerad: 2022-10-17 11:06 | Uppdaterad: 2022-10-17 11:09

Fortsatt arbete med uppföljning av forskningens förutsättningar

Kommittén för forskning (KF) inleder under hösten 2022 en kartläggning av centrumbildningar och interna forskarnätverk vid Karolinska Institutet samt institutionernas utmaningar när det gäller forskningens förutsättningar. Kartläggningen är en del i det systematiska kvalitetsarbetet, där de tre kommittéerna har i uppdrag att följa upp verksamheten inom sina respektive ansvarsområden.

Porträtt på Martin Bergö
Martin Bergö är vicerektor för forskning och ordförande för kommittén för forskning. Foto: Ulf Sirborn

Syftet med kommittéernas uppföljningar är att bidra till en kvalitetsförbättring, dels av det interna arbetet vid institutionerna, dels genom att KI centralt kan ge rätt stöd till dessa. Uppföljningarna är lagstadgade och ska ske på årlig basis. Återkoppling sker nästkommande år inom de områden där behov av förbättringar har identifierats.

Den aktuella uppföljningen inom forskningsområdet inleddes redan våren 2021, genom en dialog med prefekterna vid sex utvalda institutioner. Nästa steg blir att skicka ut ett frågeformulär till prefekterna vid samtliga institutioner, vilket sker under oktober månad i år. Institutionerna har sedan fram till och med februari 2023 på sig att svara.

Uppföljningen 2022 omfattar tre områden:

  • Genomgång av centrumbildningar och deras betydelse.
  • Genomgång av KI-interna nätverk och deras betydelse.
  • Kartläggning av aktuella utmaningar vid institutionerna i forskningens förutsättningar.

– Vi är ålagda att göra dessa uppföljningar och inom några år kommer KI också att granskas externt för vårt kvalitetsarbete, säger KI:s vicerektor för forskning, Martin Bergö. Samtidigt kan vi använda uppföljningarna för att gemensamt skapa de bästa möjliga fortsättningarna för forskare och forskning vid vårt universitet. Uppföljningarna blir därmed ett verktyg för att hantera utmaningar, men också för att ytterligare förbättra etablerade verksamheter.