Publicerad: 2017-11-22 12:56 | Uppdaterad: 2022-05-10 17:29

FORTE ger närmare 40 miljoner kronor till IMM-forskare

13 IMM-forskare får 39 360 000 kronor från Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE).

Olena Gruzieva, enheten för miljömedicinsk epidemiologi, 4 930 000 SEK
Exponering för luftföroreningar och luftvägsproblem från barndomen till vuxen ålder

Anda Gliga, enheten för metaller & hälsa, 1 600 000 SEK
Långtidsexponering för tillverkade och oavsiktligt genererade (nano)partiklar i en avancerad 3D in vitro lung‐modell

Anna Bergström, enheten för miljömedicinsk epidemiologi, 4 930 000 SEK
Kost, övervikt och allergisjukdomar under uppväxten – en longitudinell studie

Lars Alfredsson, enheten för kardiovaskulär epidemiologi, 3 730 000 SEK
Betydelsen av luftföroreningar för uppkomst av multipel skleros

Anders Ahlbom, enheten för epidemiologi, 2 130 000 SEK
Arbetsliv och livslängd

Maria Albin, enheten för arbetsmedicin, 2 630 000 SEK
Trafikbuller ‐ en ny riskfaktor för bröstcancer?

Mikael Forsman, enheten för arbetsmedicin, 2 830 000 SEK
Enkel och tidseffektiv metod att mäta, analysera och presentera biomekanisk belastning för hand‐ handled

Maria Feychting, enheten för epidemiologi, 2 330 000 SEK
Pappans yrkesmässiga exponering och risken för de novo (icke‐ärftliga) genetiska syndrom

Sofia Carlsson, enheten för epidemiologi, 970 000 SEK
Snus, alkohol och risken för mikro‐ och makrovaskulär sjukdom vid diabetes

FORTE Arbetsliv

Karin Broberg, enheten för metaller & hälsa, 3 980 000 SEK
Exponering för svetsrök på svenska arbetsplatser och risk för lungcancer (WELDCANCER)

Carolina Bigert, enheten för arbetsmedicin, 2 100 000 SEK
Betydelsen av skift‐ och nattarbete för risken att insjukna i hjärtinfarkt, hypertoni, förmaksflimmer, stroke och diabetes.

Theo Bodin, enheten för arbetsmedicin, 3 700 000 SEK
Företagsekonomiska nyckeltal som riskfaktorer för arbetsplatsolyckor (KIROS)

Katarina Kjellberg, enheten för arbetsmedicin, 3 500 000 SEK
Betydelsen av fysisk belastning i arbetet för besvärsutveckling, arbetsförmåga och utträde från arbetslivet för arbetstagare med besvär från rörelseorganen