Publicerad: 2014-10-01 10:00 | Uppdaterad: 2017-10-13 15:46

FORTE delar ut miljoner till två forskare vid NVS

NVS gratulerar till beviljat projektanslag för "Tidstrender och prediktorer för funktionshinder i dagliga aktiviteter bland äldre personer i centrala Stockholm, 1987-2013" med 2 230 000 kr till Chengxuan Qiu vid Aging Research Center (ARC) och beviljat bidrag till postdoc för "Faktorer som bidrar till människans livslängd utifrån ett livsloppsperspektiv" med 1 600 000 kr till Debora Rizzuto, ARC.

Fortes styrelse beslutade den 25 september 2014 att bidra med 294 miljoner till forskning på arbetslivsområdet och inom social- och folkhälsovetenskap. Det inkom 1 056 ansökningar och beviljandegraden för projekt blev 8 % – 53 procent till kvinnor och 47 procent till män. Styrelsen beslutade, utifrån kriterier för vetenskaplig kvalitet, att bevilja medel till 85 forskningsprojekt, 8 juniorforskarprojekt och 14 postdoktorer. Av de som sökt internationella postdoc-bidrag fick 10 postdoktorer tilldelning.