Publicerad: 2010-10-28 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Förslag om bullermärkning av hörselskadande kemikalier

[NYHET 2010-10-28] Ett nordiskt expertsamarbete, som samordnas vid Karolinska Institutet, föreslår en särskild märkning av kemikalier som vid samtidig bullerexponering ger ökad risk för hörselskador. Ämnen som experterna uppmärksammar som hörselskadande redan vid nivåer nära gränsvärdet är lösningsmedlen styren, toluen och koldisulfid, metallerna bly och kvicksilver samt gasen kolmonoxid.

Nordiska Expertgruppen är ett nordiskt samarbete för att producera kriteriedokument om kemikalier som underlag för yrkeshygieniska gränsvärden för arbetsmiljön. Sekretariatet drivs av Arbetsmiljöverket och är förlagt till Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet.

Den nu presenterade rapporten "Occupational exposure to chemicals and hearing impairment" har lämnats över till bland annat Arbetsmiljöverket som beslutar om eventuella åtgärder för Sveriges del. Samtidig exponering för buller och kemikalier är vanlig på många arbetsplatser, men dagens gränsvärden tar inte hänsyn till detta.

- De flesta känner inte till att kemikalier kan orsaka hörselskador. En bullermärkning som vi nu föreslår skulle göra arbetsgivare och arbetstagare mer uppmärksamma på kemikalier som kan ge hörselskador. Då kan arbetstagare inkluderas i hörselvårdsprogram även om bullernivåerna i sig inte motiverar detta, säger docent Ann-Christin Johnson, verksam vid Centrum för hörsel- och kommunikationsforskning, Karolinska Institutet.

För frågor, kontakta: