Publicerad: 2013-11-07 08:36 | Uppdaterad: 2014-01-16 12:22

Forskningsstyrelsen gör fyra strategiska satsningar

En rejäl bonus till institutioner som rekryterar kvinnliga professorer, det är en av de strategiska satsningar som styrelsen för forskning nu har beslutat om. Ett stöd för att hålla kvar unga stjärnforskare ingår också.

Styrelsen för forskning har nu fattat beslut om strategiska satsningar i form av fyra nya program. Bland dem finns ett stöd på 500 000 kronor per år i fem år till institutioner som rekryterar kvinnor som professorer, och på 350 000 kronor per år till dem som rekryterar kvinnliga gästprofessorer.

– Fortfarande är bara drygt 20 procent av alla professorer som rekryteras till KI kvinnor, det är för få. En blandad miljö är mer kreativ och både unga män och unga kvinnor måste kunna identifiera sig med förebilder på professorsnivå, säger Hans-Gustaf Ljunggren, dekanus för forskning.

Satsningen ska också hjälpa universitetet att nå upp till utbildningsdepartementets krav på att minst 47 procent av professorerna som anställs vid KI under 2012–2015 ska vara kvinnor.

Styrelsen satsar även på rekryteringen av internationellt ledande forskare till KI som professor och gästprofessor. Totalt läggs i storleksordningen 30 miljoner kronor per år på detta, exakta belopp för programmen fastställs i november.

– Det här är ett stöd för att bidra till att bygga upp de stora ekonomiska startpaket som inte sällan krävs för att rekrytera riktigt starka individer, huvudsakligen från utlandet, säger Hans-Gustaf Ljunggren.

KI har även tidigare haft program för strategiska professurer. De har inriktats på ämnesområden snarare än individer, vilket enligt Hans-Gustaf Ljunggren har medfört vissa svårigheter.

Ungefär tre miljoner kronor per år läggs på att i exceptionella fall försöka hålla kvar strategiskt viktiga yngre forskare som är på väg att lämna KI. Främst gäller det forskare som fått stora utmärkelser, exempelvis anslag från Europeiska forskningsrådet, och därför erbjuds lockande anbud från andra universitet.

– Då har KI ett ansvar att se om vi kan göra någonting för att behålla forskaren. Det här blir en möjlighet att mobilisera ihop med institutionen för att skapa ett motbud, säger Hans-Gustaf Ljunggren.

Lika mycket läggs på att i exceptionella fall kunna erbjuda ekonomiskt stöd för etablering av internationellt ledande juniora forskare vid KI. Men det är inte ett reguljärt projektstöd, konstaterar Hans-Gustaf Ljunggren.

– Det gäller internationella forskarstjärnor som för sin verksamhet behöver någonting som inte finns på KI, kanske en speciell apparatur, som vi gemensamt med institutionerna måste hitta resurser för att införskaffa, säger han.

Satsningarna på gästprofessorer, juniora forskare och motbud är nya former av strategiska program.

– Men det har alltid varit en forskningsdekans uppgift att arbeta med sådana frågor. Det vi har gjort nu är att fastställa en process för det, säger Hans-Gustaf Ljunggren.

Kandidater till programmen presenteras av berörd prefekt, som diskuterar ärendet med dekanus för forskning. Därefter tas ärendet till styrelsen för forskning för beslut.

I slutet av 2015 löper stödet vid rekrytering av kvinnliga professorer ut. De övriga satsningarna är inte tidsbegränsade.

– De finns med i vår budget till 2020. Men efter hand måste vi utvärdera dem och se om de behöver förändras på något sätt, säger Hans-Gustaf Ljunggren.

När utvärderingarna ska göras är inte bestämt.

Text: Sara Nilsson