Publicerad: 2014-03-28 15:32 | Uppdaterad: 2014-11-26 10:11

Forskningsanknuten utbildning temat för årets utbildningskongress

Utbildningskongress 2014

Den 27 mars höll Karolinska Institutet utbildningskongress. Just nu pågår en process för ökad forskningsanknytning i utbildningen vid KI och det märktes i årets tema: Forskningsanknuten utbildning i tanke och handling.

– Det är ingen quick fix, sa prorektor Kerstin Tham, som redogjorde för aktuella rapporten Möjligheternas KI – Utredning om utbildningens kvalitet och forskningsanknytning (UKF). Hon visade också med sin egen disciplin, arbetsterapi, som exempel hur akademisering och forskningsanknytning av ett ämne är en process som sträcker sig över decennier.

Håkan Hult, professor i pedagogik vid Hälsouniversitetet i Linköping, och gästprofessor i medicinsk pedagogik vid KI, berättade om forskningen som metafor för lärande. Han underströk bland annat hur avgörande de allra första veckorna av en utbildning är för vilket intellektuellt klimat som sedan kommer att råda. Därför kan inte forskningsanknytning vara något som förs in efter hand under utbildningens gång – det måste komma omedelbart, betonade han.

Utbildningskongress 2014 Thomas ViggianoThomas Viggiano, professor i medicin och medicinsk pedagogik vid Mayo Medical School, gav uttryck för liknande tankar. Han underströk att forskningsanknytning i utbildning varken är något entydigt eller entydigt positivt. Begreppet kan antingen avse vilken kunskap som lärs ut, eller hur den lärs ut. Viggiano menade, liksom Hult, att hur är den viktigaste frågan. Genom att utforma utbildningen så att studenterna får ett forskande förhållningssätt i sitt lärande kan man uppnå både ökat intresse, bättre ämneskunskaper och större forskningsrelaterade färdigheter.

Vid kongressen delades också årets KLOK-pris ut till KUA, Klinisk utbildningsavdelning, vid Södersjukhuset.

– Vi tittar gärna på toppuniversitet utomlands och imponeras, men vi behöver också se oss omkring internt, och uppmärksamma vår egen kraft och utnyttja den bättre. KLOK-priset är ett sätt att lyfta fram det som är riktigt bra vid KI, sa dekanus för utbildning, Jan-Olov Höög.

Text: Anders Nilsson