Publicerad: 2009-01-07 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Forskning om nanotoxikologi

Ett nätverk av forskare från Sverige, Finland, Tyskland, England, Schweiz och USA har nyligen erhållit 3.358.500 EURO från EU för studier av de skadliga effekterna av nanomaterial på kroppens immunförsvar.

Nanomaterial (dvs. material mindre än 100 nanometer; 1 nanometer = 1 miljarddels meter) erbjuder stora och spännande möjligheter inom en rad olika användningsområden alltifrån elektronik och energiproduktion till medicin och diverse konsumentprodukter. Kunskapen om de eventuella hälso- och miljörisker som den nya nanotekniken kan medföra är emellertid bristfällig. Men nu ska man kartlägga och försöka att förstå dessa risker för immunförsvaret, kroppens främsta skydd mot främmande inkräktare och partiklar.

Projektet heter NANOMMUNE och koordineras av docent Bengt Fadeel vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet. Detta interdisciplinära nätverk av forskare omfattar experter inom material vetenskap, cell och molekylärbiologi, immunologi, toxikologi, systembiologi samt riskbedömning.

NANOMMUNE-projektet bygger på ett interdisciplinärt tillvägagångssätt och syftar dels till att karakterisera en rad olika nanomaterial genom noggrann undersökning av olika fysikaliska och kemiska egenskaper hos dessa material, dels att studera toxiciteten hos dessa nanomaterial i cellkultur och i olika djurmodeller (merparten av försöken görs dock i cellkultur). Moderna metoder för kartläggning och systematisk analys av förändringar i genuttryck hos celler eller vävnader som exponeras för nanomaterial kommer också att utföras, och slutligen kommer riskbedömning av riskerna med nanomaterial för människors hälsa att utföras, i nära samarbete mellan europeiska och amerikanska forskare.

NANOMMUNE-projektet startade den 1 september 2008 och löper under 3 år. Projektet koordineras från Karolinska Institutet. Projektet är finansierat genom det sjunde ramprogrammet (FP7) inom EU och är unikt såtillvida att det även inkluderar amerikanska forskare.

För mer information: