Publicerad: 2017-09-22 10:22 | Uppdaterad: 2017-10-19 13:45

Forskning om åldrande först ut i samarbete mellan Stockholm och Tokyo

The Queen of Sweden sees much potential for collaborations. Photo: Yanan Li

Hur kan forskning bidra till samhället vad gäller frågan om den åldrande befolkningen, alltså att vi blir allt fler som lever längre? Frågan diskuterades vid en workshop i samband med att tre av Stockholms största lärosäten etablerar ett samarbete med Tokyos universitet.

I såväl Sverige som Japan bli befolkningen allt äldre. Detta väcker frågor om bland annat hur tillgången till vård och omsorg ska säkras och hur pensionerna ska finansieras. Andra viktiga frågor är hur vi ska hålla oss friska så länge som möjligt, och hur boenden för äldre ska utformas.

Under rubriken ”Aktivt åldrande” (Active ageing) anordnades en workshop den 21 september i Nobel Forum vid KI. Arrangörer var KI, Stockholms universitet (SU), Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och Tokyos universitet. Workshopen är en del i det besök som en delegation från Tokyos universitet gör i Stockholm för att skriva under ett samarbetsavtal med de tre Stockholmsbaserade universiteten.

Karolinska Institutets rektor Ole Petter Ottersen hälsade deltagarna välkomna till denna första officiella programpunkt inom ramen för det avtal som nu ska skrivas under. Tokyos universitets vice rektor Mamuro Mitsuishi påminde om att Japan och Sverige nästa år firar 150 år av diplomatiska förbindelser, och att detta samarbete ytterligare stärker banden och kan generera nya forskningssamarbeten.

Drottning Silvia ser stora möjligheter till samarbete

Drottningen invigde workshopen med att tala om att frågor kring åldrande, och hur samhället hanterar dessa, är viktiga i både Sverige och Japan. Drotting Silvia berättade även om sitt eget engagemang i dessa frågor. Under tjugo års tid har drottningen arbetat för att öka medvetenheten kring att skapa ett samhälle som tar hand om äldre på ett bra sätt. Bland de initiativ drottningen har medverkat till finns Silviahemmet, som utbildar vårdpersonal inom demensvården. Drottningen avslutade med att säga att Sverige och Japan har mycket att lära av varandra och att det finns stora möjligheter med det samarbete som nu upprättas.

Tokyos universitet prioriterar Stockholm

Photo: Yanan LiTokyos universitet antog 2014 en strategi att etablera samarbeten med ledande universitet i världen, berättade vicerektorn Naoto Sekimura. Utöver SU, KI och KTH finns till exempel Berkeley, MIT och Cambridge bland dessa partneruniversitet. Samarbetet med de Stockholmsbaserade universiteten kommer att ske inom såväl forskning som utbildning, och bland ledorden finns excellens, tvärvetenskap och samhällsrelevans. Samarbetet ska ske inom tre prioriterade områden: hälsa och medicin; energi, resursåteranvändning och klimatförändringar; samt ekonomisk jämlikhet och jämställdhet.

Snabbt växande andel äldre i befolkningen

Först ut bland forskarna att tala var Livia Oláh, docent i demografi vid SU, som berättade att en allt större andel av världens befolkning är över 65 år. Japan är ett av de länder som har den snabbast växande andelen äldre i befolkningen. Jämfört med Sverige har Japan även lägre födelsetal. Det relativt höga barnafödandet i Sverige kopplas till att många kvinnor arbetar. Detta möjliggörs av att familjepolitiken stödjer kombinationen av arbete och familj för kvinnor och män. Barnomsorgen är en av de viktigaste politiska åtgärder som underlättar kombination av att bilda familj och arbeta för båda föräldrarna. En hållbar samhällsutveckling förutsätter en balanserad åldersstruktur i vilken barnafödandet är en viktig pusselbit, betonade Livia Oláh.

Hälsosamt åldrande är möjligt

Laura Fratiglioni, professor i medicinsk epidemiologi med inriktning mot demenssjukdomar vid KI, lyfte frågan om att ett hälsosamt åldrande är möjligt, och en realitet redan i dagsläget. Utmaningen, menar professor Fratiglioni, är att se till att det förblir så också i framtiden.

De befolkningsstudier som har gjorts i Stockholm visar att ungefär hälften av 90-åringarna säger sig vara relativt friska. Dessutom visar statistiken att riskerna att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar respektive demens minskat de senaste decennierna. För att vi ska fortsätta att åldras hälsosamt krävs blad annat att folk är fysiskt aktivita, upprätthåller sociala kontakter och inte röker.

Under dagen belyste sedan talare från de fyra lärosätena olika aspekter av åldrande utifrån tre övergripande perspektiv: det biofysiska, det biomedicinska och det samhällsvetenskapliga. Den 25 september skrivs avtalet mellan de fyra lärosätena under vid en ceremoni vid Stockholms universitet.

Text: Per Larsson