Publicerad: 2018-10-03 13:06 | Uppdaterad: 2020-07-21 15:49

Forskargruppen SOLIID vid MMC får medel från FORTE!

Monica Nyström och forskargruppen SOLIID vid MMC på Institutionen för lärande, informatik, management och etik, får anslag från FORTE för projeket "LST-STRATEGY - Strategier för storskalig förändring i ett decentraliserat hälso- och sjukvårdssystem".

Hälsorelaterade ojämlikheter kopplade till ekonomiska, sociala och geografiska faktorer, liksom skillnader i tillgång till vård och omsorg över landet är aktuella frågor på den politiska agendan. Stora resurser har på senare år satsats på politiskt initierade nationella satsningar/program i form av överenskommelser med Sveriges Kommuner och Landsting för att förbättra vård och omsorg.

Det är svårt att leda sådana program och viktigt att lära från de strategier som används liksom från implementerings- och förändringsprocessen. Den storskaliga systemförändring (LST) som eftersträvas är en koordinerad, systemövergripande förändring som rör multipla organisationer och vårdgivare i syfte att signifikant effektivisera och förbättra vårdens kvalitet och produktion och ge hälsoeffekter på populationsnivå.

Många studier om förbättring av vården fokuserar på mikrosystemnivå eller på enskilda strategier. Det finns få empiriska studier av LST.

Att förändra komplexa, dynamiska system kräver konstant monitorering och anpassning till nya omgivningar. Processutvärderingar som kan ge stöd är få.

Syftet med detta projekt är att jämföra de strategier som används i tre nationella program för att få ett uthålligt genomslag på den vård och sociala service som bedrivs av landsting, kommuner och privata aktörer samt adressera dessa strategiers inverkan. Programmen innehåller nationella kvalitetsregister och komplexa interventioner riktade till en komplex regional miljö där interventioner behöver anpassas till föränderliga förhållanden för att åstadkomma bestående förändring.

Mer kunskap inom området kan öka genomslaget för nationella satsningar och skapa bättre vård och omsorg. Projektet har en jämförande, longitudinell multipel fallstudiedesign med en mixad metodansats. De tre delstudierna bygger på intervjuer, observationer, enkäter, dokument, programutvärderingar och registerdata. Analyserna guidas av nyare LST ramverk och teorier om implementering och organisatorisk förändring.

En jämförelse mellan programmen kan bidra till forskning och praktiskt förändringsarbete, och till att reducera ojämlikheter och förbättra hälso- och sjukvård, social omsorg, och medborgarnas hälsa.