Publicerad: 2018-08-31 15:59 | Uppdaterad: 2019-05-13 18:16

Forskargruppen Procome får medel från FORTEs forskningsprogram för tillämpad välfärd

Projektet har titeln ”Hur gör evidens nytta för brukare? Balans mellan följsamhet och anpassningar” och genomförs i nära samarbete med FoU Nordväst, FoU nordost och FOU nu samt socialtjänstens verksamheter.

Bakgrunden till projektet är behovet att socialtjänstens insatser ska bygga på bästa tillgängliga kunskap och forskningsevidens. Det har dock visat sig svårt att använda evidensbaserade insatser i verksamheterna. Det gäller särskilt när insatsen inte går att användaexakt såsom den är designad i forskningsstudier. Då blir det upp till de professionella att balansera följsamhet till insatsen med anpassningar till den omgivningen där den ska användas. Hanteringen av anpassnings- och följsamhetsdilemmat blir avgörande för hur eller vilka insatser brukare erbjuds. I slutänden styr detta om socialtjänstens insatser är effektiva, jämlika, säkra, tidsenliga och personorienterade. Även om dilemmat är ständigt närvarande i det sociala arbetet, finns idag inget strukturerat beslutsstöd för hur detta ska hanteras i det dagliga arbetet. Därmed syftar projektet till att undersöka hur anpassnings- och följsamhetsdilemmat hanteras i socialtjänsten och hur ett strukturerat beslutsstöd kan påverka hanteringen av dilemmat.