Forskarenkät: Hur går det med målet att utrota hepatit C?

Upptäckten av hepatit C-virus blir i år uppmärksammat genom 2020 års Nobelpris i fysiologi eller medicin. I dag går det att upptäcka viruset i blod och behandla infektionen effektivt. Världshälsoorganisation har som mål att eliminera hepatit C till 2030, men är det möjligt? Så här resonerar tre forskare.

Namn: Soo Aleman

Titel: Docent vid institutionen för medicin, Huddinge och överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge

Soo Aleman står framför infektionsklinikens entré i Huddinge.
Foto: Erik Flyg

Vad krävs för att målet ska nås?

– Globalt behövs bättre tillgång till de nya effektiva läkemedlen, särskilt i utvecklingsländer. För att minska smittan i riskgrupper krävs behandling av drogberoende och att man samtidigt arbetar med skademinimering genom att erbjuda tillgång till exempelvis rena sprutor.

Hur jobbar du mot målet?

– I Sverige är vi i behov av en nationell handlingsplan, vilket vi nu tar fram inom arbetsgruppen NAG hepatit där jag är ordförande. Vården behöver styra om till mer uppsökande verksamhet och förebyggande åtgärder i riskgrupper. I min forskargrupp har vi med hjälp av nationella register undersökt lever- och drogrelaterad dödlighet i olika grupper, som till exempel amfetamin- eller opiodanvändare. En slutsats är att vi har tappat bort cirka 60 procent av alla diagnostiserade fall av hepatit C från vården i Sverige. Vi måste hitta dem och ge dem vård – med dagens läkemedel har vi då 97 procents chans att bota sjukdomen.

Namn: Ola Weiland

Titel: Seniorprofessor i infektionssjukdomar vid institutionen för medicin, Huddinge.

Ola Weiland
Foto: Private

Vad krävs för att målet ska nås?

– Många saker måste falla på plats: Det krävs ökad medvetenhet och universell tillgång till testning och vård, inklusive de effektiva läkemedel som i dag finns. Ett första steg är att få nationella planer på plats. I Sverige är vi på god väg att klara målet och på Island har man redan gjort det. Men globalt har vi en lång väg kvar, endast ett fåtal länder ser ut ha en rimlig chans. Ett vaccin skulle kunna ändra på detta, men det finns inte i dag.

Hur jobbar du mot målet?

– Ett av mina fokus är att utvärdera behandling, både medicinskt och ekonomiskt. De nya antivirala läkemedlen har inneburit en fantastisk framgång, men det har varit mycket fokus på deras kostnader. Därför är det viktigt att också ta reda på vad samhället tjänar på att människor botas från hepatit C.

Namn: Niklas Björkström

Titel: Forskare vid institutionen för medicin, Huddinge

Portrait of Niklas Björkström.
Foto: Markus Marcetic

Vad krävs för att målet ska nås?

– Detta är en stor fråga som tyvärr försvåras av coronapandemin. Varje land har en unik sammansättning av patienter med kronisk hepatit C som måste identifieras och behandlas. Dessutom behöver man jobba förebyggande mot riskgrupper för att minska smittspridning och risk för reinfektion efter behandling.

Hur jobbar du mot målet?

– Vi fokuserar på att förstå hur immunförsvaret återhämtar sig efter en kronisk hepatit C-infektion. Vi ska komma ihåg att även om de nya behandlingarna kan bota patienter så blir de inte immuna. Om de exponeras för viruset igen kan de få en ny kronisk infektion. Immunsystemet hos patienter med kronisk hepatit C är utmattat på många sätt, och vi ser att en del av utmattningen kvarstår efter att viruset är borta vilket möjligtvis kan orsaka problem för patienterna i framtiden.

Tidslinje: På väg mot utrotning

1960-talet: Oförklarad smitta

Hepatit-smitta via blodtransfusion är ett stort problem. Även när hepatit A och B kan uteslutas förblir många fall oförklarade.

1980–2000: Förbättrad behandling

Patienter behandlas med olika kombinationer av läkemedel som fungerar allt bättre. Men biverkningarna är många.

1989: Viruset identifieras

Nobelpristagarnas upptäckter möjliggör en snabb utveckling.

2014: Botande läkemedel

Direktverkande antiviraler (DAA) gör det möjligt att bota hepatit C på kort tid nästan helt utan biverkningar.

2030: Sjukdomen eliminerad?

WHO har målet att hepatit C ska vara eliminerat som folkhälsohot 2030. Det betyder att…

  • … antalet nya fall minskat med 90 procent.
  • … dödsfallen minskat med 65 procent.
  • … 80 procent av alla nya fall får behandling.

Källor: Nobel Prize.org, Ola Weiland