Publicerad: 2014-11-18 12:36 | Uppdaterad: 2014-11-18 12:45

Forskare vid Karolinska Institutet får 120 miljoner kronor från Forte och Vetenskapsrådet.

De statliga forskningsfinansiärerna Forte och Vetenskapsrådet ger 79 miljoner kronor till vårdforskning på Karolinska Institutet. I år har Forte dessutom gjort en extra satsning på de prioriterade områdena vård, åldrande och hälsa och psykosociala insatser för personer med psykiatrisk problematik. Inom ramen för den satsningen får 15 projekt vid Karolinska Institutet får 42 miljoner kronor. Totalt delar Forte och Vetenskapsrådet i den här omgången ut 120 miljoner kronor till 19 forskningsprojekt på Karolinska Institutet.

Bidrag från Forte och Vetenskapsrådet:

Gert Helgesson vid Institutionen för lärande, informatik, management och etik, LIME: Programstöd Vård: Etiska svårigheter för personcentrerad vård i äldrepsykiatri, pediatrik och primärvård. 19,3 miljoner kr.

Eva Serlachius, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Centrum för psykiatriforskning: Programstöd Vård: Ökad tillgänglighet till behandling för barn och ungdomar genom internetförmedlad kognitiv beteendeterapi: Från utveckling till implementering i reguljär vård. 20 miljoner kr.

Carol Tishelman, Institutionen för lärande, informatik, management och etik LIME, Medical Management Centre MMC: Programstöd Vård: Forskningsprogrammet DöBra: Vård i livets slutskede ur ett folkhälsoperspektiv. 18,5 miljoner kr.

Mats Brommels, Institutionen för lärande, informatik, management och etik LIME, Medical Management Centre MMC: Programstöd Vård: “Samvård” vid kronisk sjukdom: Utveckling, implementering och utvärdering av partnerskap i vård och omsorg. 20 miljoner kr.

Pressmeddelande från Forte

Bidrag ur Fortes extra satsning på projekt inom prioriterade områden:

Christina Helging Opava, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), Fysioterapi: Vård: Fysisk aktivitet vid reumatoid artrit 2010-studien. Epidemiologi, intervention och bakomliggande mekanismer. 3,33 miljoner kr.

Kerstin Tham, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), Arbetsterapi: Vård: Utveckling, utvärdering och implementering av en ny modell för en klientcentrerad, IT baserad och interdisciplinär rehabiliteringsintervention för personer med stroke. 1,47 miljoner kr.

Lena Borell, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), Arbetsterapi: Vård: Implementering av Evidensbaserad kunskap i Hemtjänsten. 3,2 miljoner kr.

Claudia Lampic, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), Omvårdnad: Vård: Ett avbrott i livet - åtgärder för att minska påverkan av cancer på fertilitet och sexualitet hos tonåringar och unga vuxna med cancer. 3,23 miljoner kr.

Kristina Johnell, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), ARC Aging Research Center: Vård: Läkemedelsbehandling i livets slutskede i vård- och omsorgsboende: förbättrat omhändertagande tvärs över länder. 2,13 miljoner kr.

Ann Langius-Eklöf, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), Omvårdnad: Vård: Effekter av tidig identifikation av patientrapporterade symtom med stöd av en interaktiv applikation för mobil och läsplatta – med fokus på personcentrerad, säker och kostnadseffektiv cancervård. 1,53 miljoner kr.

Carol Tishelman, Institutionen för lärande, informatik, management och etik LIME, Medical Management Centre MMC: VÅRD: Sjukhusorganisationens, arbetsgruppens och individuella faktorers påverkan på patienters och sjuksköterskors hälsa och säkerhet. 2,93 miljoner kr.

Kristina Alexanderson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Försäkringsmedicin: Vård: Vårdpersonals bemötande av kvinnor med bröstcancer avseende (återgång i) arbete. 4,43 miljoner kr

Bo Burström, Institutionen för folkhälsovetenskap, Socialmedicin: Vård: Jämlikhetsaspekter av vårdval i primärvården i Stockholms läns landsting – konsekvenser för behovsbaserad resursfördelning, primärvårdsläkare och vårdkonsumtion i utsatta områden. 3,73 miljoner kr.

Elisabeth Rydwik, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), Fysioterapi: Åldrande: Better in Better out: Kan preoperativ träning minska risken för komplikationer, mortalitet och ge kortare vårdtider hos sköra äldre personer? 3,83 miljoner kr.

Erika Franzén, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), Fysioterapi: Åldrande: Improving balance and physical activity in elderly with Parkinson’s disease – long-term efficacy and effectiveness in a clinical practise of the HiBalance program. 3,23 miljoner kr.

Carl Savage, Institutionen för lärande, informatik, management och etik LIME, Medical Management Centre MMC: Åldrande: Vad är värdet av en multidisciplinär och person-centrerad vård för patienter med hjärt- och njursjukdom och diabetes: utfall och kostnad associerad med integrerade vårdenheter. 2,83 miljoner kr.

Lena Rosenberg, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS): Åldrande: Utformning av gemensamma rum i vård och omsorgsboenden för personer med demens. 2,03 miljoner kronor.

Johan Fastbom, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), ARC Aging Research Center: Åldrande: Patientcentrerat IT-stöd för kvalitet och säkerhet i äldres läkemedelsanvändning: QS-projektet. 2,83 miljoner kr.

Yvonne Forsell, Institutionen för folkhälsovetenskap: Psykosociala: Fysisk aktivitet som ett medel för att öka autonomin, kognitiv och fysisk förmåga hos unga personer drabbade av psykos och utvärdering av användande av rollmodeller vid träning. 1,8 miljoner kronor.

Pressmeddelande från Forte