Publicerad: 2019-10-14 10:21 | Uppdaterad: 2024-03-22 10:25

Forskar om orsakerna bakom trafikskador

Marie Hasselberg bedriver folkhälsoepidemiologisk forskning om olika typer av skador, som trafikskador. Syftet är att kartlägga orsaker och identifiera möjliga förbättringar. Mycket av hennes forskning sker i låg- och medelinkomstländer.

Marie Hasselberg, portrait in front of Aula Medica.
Professor Marie Hasselberg, foto: Stefan Zimmerman.

Vad forskar du om?

– Jag är sociolog och forskar om trafikskador och brännskador i ett folkhälsoperspektiv. Mycket av min forskning handlar om trafikskador i låg- och medelinkomstländer: vad de beror på och hur antalet skador kan minskas. Vår analys sker framför allt på systemnivå, vilket innebär att vi studerar hur förändringar i miljön och samhällsstrukturen påverkar människors säkerhet och rörelsefrihet. Det kan röra allt från hur tillståndsprocessen för körkort ser ut till förekomsten av alkohol och droger bland mc-taxiförare. Ibland rör det också den konkreta utformningen av trafikmiljön, till exempel hur en större satsning på gångbroar över tunga trafikleder påverkar säkerheten för olika grupper.

Varför är det viktig forskning?

– Trafikskador är globalt sett en av de viktigaste orsakerna till invalidisering eller död – ändå har det forskats väldigt lite om trafiksäkerhet i låg- och medelinkomstländer. Den mesta av forskningen har gällt höginkomstländer som Sverige, och slutsatserna från den kan inte direkt tillämpas  i andra länder. Ett konkret exempel är att olika trafikslag; bilar, motorcyklar, cyklar, dragdjur, gångtrafikanter, et cetera, delar på samma utrymme i mycket högre grad i låg- och medelinkomstländer.

Intresserar du dig även för svensk trafiksäkerhet?

– Ja, trafiksystemet förändras ständigt, så forskningen om det behöver också fortsätta. Till vår forskning i Sverige hör bland annat en studie om livskvalitet efter trafikskador. Vi såg förvånansvärt stora konsekvenser, socialt, ekonomiskt och psykiskt, för dem som drabbats. Många känner sig så otrygga i trafiken efteråt att de inskränker sitt liv markant – rör sig mindre i trafiken, kanske slutar köra bil helt. Det har varit mycket fokus på rehabilitering av fysiska skador efter trafikolyckor, men jag tycker att vår forskning visar att den psykiska rehabiliteringen skulle behöva uppmärksammas mer.

Text: Anders Nilsson
Publicerad i engelsk översättning i skriften From Cell to Society 2019

Om Marie Hasselberg

Professor i folkhälsoepidemiologi vid institutionen för global folkhälsa

Marie Hasselberg är född i Gävle 1961. Hon studerade sociologi vid Stockholms universitet, med examen 1985, och arbetade under 1980- och 1990-talen med folkhälsorelaterade frågor vid bland annat Stockholms läns landsting, Socialstyrelsen samt 2002-2003 vid Socialdepartementet som del av Barnsäkerhetsdelegationen.

Hasselberg disputerade i socialmedicin vid KI 2004 och har sedan dess forskat vid institutionen för global folkhälsa. Hon blev docent 2008 och är sedan 2018 institutionens prefekt.

Marie Hasselberg har anställts som professor i folkhälsoepidemiologi vid Karolinska Institutet från 1 juli 2019.

Se en film