Publicerad: 2024-04-05 13:18 | Uppdaterad: 2024-04-16 17:57

Förhöjd risk för psykisk ohälsa hos socialarbetare i Sverige

Mental Disorders
Foto: Pixabay

En nyligen genomförd studie från Institutet för miljömedicin, publicerad i tidskriften Journal of Affective Disorders, visar oroande siffror när det gäller psykisk ohälsa hos socialarbetare i Sverige

Socialarbetare har en viktig uppgift i att stödja sårbara befolkningsgrupper, men deras eget välbefinnande förbises ofta. Den aktuella studien visar att socialarbetare i Sverige har upp till 30 % högre risk för psykisk ohälsa, inklusive depression och ångest, jämfört med den övriga yrkesverksamma befolkningen.

Studien bygger på svenska register där cirka tre miljoner arbetstagare, inklusive cirka 26 000 socialarbetare, följdes från 2015 till erhållen diagnos av depression eller ångest-/stressrelaterade sjukdomar, eller fram till den senaste tillgängliga datan år 2020.

Forskningsteamet observerade könsrelaterade skillnader. Bland män var riskerna som mest uttalade, med en ökning på upp till 70 procent i diagnoser av psykisk ohälsa. Kvinnor uppvisade en mer blygsam ökning på upp till 20 procent, jämfört med andra kvinnor. Studien visar även variationer baserat på specifika yrkesroller inom socialt arbete, där manliga socialarbetare som ansvarar för bedömning av hemsjukvård och personlig assistans uppvisade de högsta riskerna. 

Socialarbetare kan möta betydande påfrestningar relaterade till sina arbetsuppgifter, där hot, verbalt och fysiskt våld, samt hög känslomässig stress kan bidra till mental påverkan. Medan tidigare studier har visat potentiella risker, ger denna studie nu bevis för ökad förekomst av psykisk ohälsa bland socialarbetare i Sverige.

Alicia Nevriana, forskare vid Institutet för miljömedicin och huvudansvarig för studien säger: 

- Våra resultat betonar behovet av stöd och förebyggande åtgärder för socialarbetare i syfte att skydda deras psykiska välbefinnande.

Publication

Knihs de Camargo, C., Falkstedt, D., Pan, K.-Y., Almroth, M., & Nevriana, A. (2024). 
Diagnoses of common mental disorders among social workers in Sweden: A register-based cohort study. 
Journal of Affective Disorders. https://doi.org/10.1016/j.jad.2024.03.170

Contact