Publicerad: 2024-02-13 13:22 | Uppdaterad: 2024-02-13 13:26

Föreslå Nobelkonferenser, minisymposier eller Karolinska Research Lectures

Ge förslag till 2025 års Nobelkonferenser, minisymposier i serien ”Frontiers in Medicine” eller Karolinska Research Lectures i Nobel Forum. Skicka ditt förslag enligt ansökningsformuläret senast den 15 mars 2024.

Karolinska Institutets Nobelkonferenser

Karolinska Institutets Nobelkonferenser behandlar specificerade ämnesområden, pågår under 2–3 dagar, anordnas i Nobel Forum och brukar engagera ett 100-tal deltagare, varav ett 20-tal föreläsare. Konferenserna startade 1979 och hittills har medel beviljats ett 70-tal konferenser.

Minisymposier i serien ”Frontiers in Medicine”

Minisymposierna ”Frontiers in Medicine” ska hållas i Nobel Forum, bör pågå en dag och vara öppna för fritt deltagande. De ska behandla aktuella ämnen som överbryggar prekliniska och kliniska ämnesområden.

Ansökan Nobelkonferenser och Minisymposier  

I dokumentet inbjudan nedan finns mer information. Ansökningar om Nobelkonferenser och Minisymposier ska vara Nobelkansliet tillhanda via e-postadress nobelforum@nobelprizemedicine.org, senast den 15 mars 2024.

Ansökan ska innehålla:

  • ansökningsformulär med budget,
  • beskrivning av konferensens eller minisymposiets syfte,
  • förteckning över tilltänkta föreläsare och preliminärt program.

Ansökningarna behandlas av Medicinska Nobelinstitutets styrgrupp och beslut fattas av Nobelförsamlingen i maj 2024.

Förslagsformulär och inbjudan Nobelkonferens eller Minisymposium 2025

Karolinska Research Lectures

Föreläsningsserien ”Karolinska Research Lectures” i Nobel Forum startades gemensamt av Nobelförsamlingen och Karolinska Institutet 1993. Föreläsningarna hålls två torsdagar per termin av särskilt inbjudna internationella forskare i Nobel Forum. Syftet är att presentera aktuella forskningsresultat relevanta för biomedicinsk forskning i bredare bemärkelse.

Ansökan Karolinska Research Lectures

Karolinska Institutets forskare inbjudes nu att föreslå föreläsare för 2025. Förslag sänds (blankett bifogas) till Nobelkansliet, nobelforum@nobelprizemedicine.org senast den 15 mars 2024.

Förslagsformulär och inbjudan Karolinska Research Lectures

Kontakt

Ann-Mari Dumanski

Nobelkansliet