Publicerad: 2024-06-28 15:59 | Uppdaterad: 2024-07-01 13:23

Förändrad delegation från rektor till dekaner och KI:s institutionsgrupper

Dekanernas roll och uppdrag utvecklas enligt ett beslut av rektor som träder i kraft den 1 juli. Förändringen är ett resultat av arbetet med KI:s strategiska fokusområden.

KI:s dekaner Sten Linnarsson, Matti Sällberg och Carl-Johan Sundberg
KI:s dekaner Sten Linnarsson, Matti Sällberg och Carl-Johan Sundberg Foto: Liza Simonsson

KI:s 21 institutioner är indelade i tre institutionsgrupper: KI Nord, KI Solna och KI Syd. De leds och samordnas av varsin dekan som utses av rektor och ingår i rektors ledningsgrupp. Dekanernas ansvar och befogenhet regleras i rektors besluts- och delegationsordning. Från och med 1 juli kompletteras den med ”Beslut om delegation till dekan och ledningsgrupp vid institutionsgrupp” (dnr: 1-564/2024).

- Beslutet innebär att dekanerna ges en tydligare delegation för samordning av institutionsgruppernas verksamheter; ett tydligare personalansvar för prefekterna inom respektive institutionsgrupp och en formaliserad ledningsgrupp för utveckling och förankring inom respektive institutionsgrupp, säger KI:s rektor Annika Östman Wernerson.

Dekaner och prefekter har deltagit i beredningen av ärendet som skett inom ramen för KI:s strategiska fokusområden och uppdrag B1: ”Tydligare roller, mandat och ansvarsfördelning mellan linje och kollegiala organ i ledningsorganisationen”. 

Fortsatt utvecklingsarbete i höst

Rektor Annika Östman Wernerson utsåg i början av 2024 Carl Johan Sundberg till dekan för KI Nord; Sten Linnarsson till dekan för KI Solna och Matti Sällberg till dekan för KI Syd.

- För att stärka KI framåt behövs ett närmare samarbete mellan universitetsledningen och institutionerna. Därför är jag glad att vi under våren kunnat tydliggöra dekanernas och institutionsgruppernas roll och ser framemot att utveckla vårt samarbete, säger Annika Östman Wernerson.

Utvecklingsarbetet fortsätter under hösten 2024 och kommer då att harmoniseras med fler av KI:s strategiska fokusområden, bland andra fokusområdena B2: ”Översyn av råd och nämnder för ökad tydlighet och transparens”, C: ”Strategisk och behovsstyrd kompetensförsörjning” och D: ”Hållbar och framtidssäkrad ekonomi”. Utformningen av centrala styrdokument såsom rektors besluts- och delegationsordning kommer att ses över som en del av arbetet.