Publicerad: 2008-09-08 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:22

Föräldrautbildning når inte de mest utsatta kvinnorna

[PRESSMEDDELANDE 2008-09-08] Mödra- och barnhälsovårdens utbildningar för blivande och nyblivna föräldrar utvärderas i en ny avhandling från Karolinska Institutet. Enligt slutsatserna misslyckas utbildarna i många fall med att nå de kvinnor som sannolikt har störst behov av stöd.

Alla blivande och nyblivna föräldrar i Sverige har sedan 1980 tillgång till föräldrautbildning genom mödra- och barnhälsovården. Syftet är att ge stöd inför förlossning och föräldraskap och stimulera kontakt mellan blivande föräldrar, men utbildningens innehåll och struktur har kommit att skilja sig mellan olika kliniker och utbildare.

- Det här är en stor verksamhet som bedrivs vid sammanlagt 1500 mödra- och barnhälsovårdscentraler och tar cirka 10-15 procent av barnmorskornas och sjuksköterskornas arbetstid. Därför är det viktigt att utvärdera om insatserna når rätt personer och om de får den effekt som avses, säger Helena Fabian som nu presenterar sin doktorsavhandling om kvinnors deltagande i och upplevelser av föräldrautbildningen.

Avhandlingen, som bygger på enkätstudier, visar att deltagandet i föräldrautbildningar generellt är högt. Av 1197 tillfrågade kvinnor som väntade sitt första barn hade 93 procent deltagit i utbildning innan förlossningen. Cirka 74 procent av deltagarna tyckte att föräldrautbildningen hade hjälpt dem inför förlossningen, och 40 procent att den varit till hjälp inför tidigt föräldraskap.

De kvinnor som inte deltog var i större utsträckning än deltagarna arbetslösa, lågutbildade och rökare. Att inte delta var också vanligare bland kvinnor vars graviditet initialt var oönskad samt bland icke svensktalande kvinnor.

- De kvinnor som inte deltar verkar utgöra en mer utsatt grupp som kan har stort behov av det stöd som utbildningen kan ge. Det behövs mer forskning för att ta reda på varför de inte deltar och vad man kan göra åt det, säger Helena Fabian.

Avhandlingen visar inga skillnader mellan deltagare och icke-deltagare beträffande förlossningssätt, minnet av förlossningssmärtan, förlossningsupplevelsen, föräldraskapet eller amningens längd. Däremot använde deltagarna mer epiduralbedövning under förlossningen.

Avhandling:

Helena Fabian

Women who do not attend parental education classes during pregnancy or after birth

Institutionen för kvinnor och barns hälsa

För mer information, kontakta: