Publicerad: 2011-03-07 00:00 | Uppdaterad: 2014-07-08 15:47

Föräldrar viktiga för att hålla unga borta från alkohol

Närvarande och engagerade föräldrar är det absolut bästa sättet att skydda tonåringar från att konsumera stora mängder alkohol. För unga som redan i 13-årsåldern röker, hänger ute med kompisar och har tillgång till alkohol – exempelvis genom föräldrarna – ökar risken för att bli intensivkonsument av alkohol också i sena tonåren. Det visar en ny doktorsavhandling från Karolinska Institutet.

– Insatser som fokuserar på att stärka barn-föräldrarelationen och att föräldrar inte hjälper sina tonåringar att få tag på alkohol kan visa sig effektiva för att begränsa riskfylld konsumtion bland unga. Föräldrarna har också en viktig roll att spela när det gäller att lära unga att stå emot grupptrycket att dricka, säger Anna-Karin Danielsson vid institutionen för folkhälsovetenskap.

I sin doktorsavhandling har hon följt 1200 skolungdomar mellan åren 2001 och 2006, från 13 till 19-årsålder och undersökt vilka faktorer som kan minska risken för hög alkoholkonsumtion, så kallade skyddsfaktorer, respektive vilka riskfaktorer som kan finnas. Resultaten visar att ungdomar med riskbeteenden i tidiga tonår snabbt bör fångas upp, då de löper en ökad risk för framtida hög konsumtion med relaterade problem med bland annat hälsa, skola, föräldrar och vänner. Här kan föräldrarnas insatser vara avgörande:

– Men pojkar och flickor är lite olika. Risken för hög alkoholkonsumtion bland pojkar som röker och har kompisar som dricker minskas avsevärt när föräldrar håller koll på vad tonåringen gör och med vem. För flickor i riskzonen är det framförallt viktigt med en känslomässigt stabil och nära relation mellan barn och förälder för att det ska ha en skyddande effekt, säger Anna-Karin Danielsson.

I en annan del av avhandlingsarbetet har alkoholkonsumtion och alkoholrelaterade problem bland ungdomar i 23 europeiska länder undersökts. Det framgår då att de nordiska länderna och Storbritannien skiljer ut sig genom att det i dessa länder är lika vanligt för flickor som för pojkar att konsumera stora mängder alkohol vid ett och samma tillfälle. I övriga länder rapporterar pojkar en högre alkoholkonsumtion och fler alkoholrelaterade problem än flickor.

– 16-åriga flickor i de nordiska länderna och Storbritannien intensivkonsumerar alkohol, det vill säga dricker minst 5 drinkar i rad vid samma tillfälle, i samma utsträckning som pojkar. Vi ser också att detta drickande är starkt relaterat till problem såsom slagsmål, olyckor, och oönskade sexuella relationer, säger Anna-Karin Danielsson.

Det faktum att det är den stora majoriteten av alkoholkonsumenter som svarar för störst andel av de rapporterade problemen snarare än ungdomar med den högst alkoholkonsumtionen, talar enligt Anna-Karin Danielssonför att preventiva insatser i första hand bör riktas till hela ungdomsgruppen.

– Samtidigt är det viktigt att utveckla de preventiva insatser som riktas mot ungdomar med högst konsumtion och flest problem. De ungdomar som av olika skäl inte har full uppbackning av sina föräldrar får inte glömmas bort, säger hon.

Arbetet har finansierats genom bidrag av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS).

Doktorsavhandling

Adolescent alcohol use: Implications for prevention
Anna-Karin Danielsson
Karolinska Institutet 2011, ISBN: 978-91-7457-205-6