Publicerad: 2008-11-21 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:22

Fettnedbrytande hormon studerat i människa

[PRESSMEDDELANDE 2008-08-06] Den kroppsegna substansen FGF21 har gynnsamma effekter på blodfett och blodsockernivåer hos gnagare och apor, och betraktas som en lovande kandidat för diabetesbehandling. Forskare vid Karolinska Institutet har nu för första gången undersökt om substansen har samma funktion hos människor. Resultaten presenteras i tidskriften Cell Metabolism.

Störningar i omsättningen av fett och kolhydrater spelar stor roll vid utvecklingen av folksjukdomar som diabetes, övervikt, blodfettförhöjningar och åderförkalkning i förtid. Under de senaste åren har stort intresse kommit att ägnas åt hur kroppsegna substanser som cirkulerar i blodet kan påverka ämnesomsättningen, inte minst i förhållande till livsstilsförändringar som förändringar i dieten.

Fibroblast growth factor 21 (FGF21) är en kroppsegen substans som nyligen har visats kunna sänka förhöjda blodsockernivåer både på gnagare och på apa. I möss förefaller FGF21 vara starkt knutet till fettsyranedbrytning och den har visats öka kraftigt efter intag av en högfettdiet och efter fasta, vilket tolkats som en möjlig förklaring till positiva effekter av sådana dietförändringar. FGF21 framstår därför som en mycket intressant kandidat för behandling av typ2 diabetes (åldersdiabetes).

Det har emellertid saknats data som visar huruvida FGF21 har någon fysiologisk betydelse hos människa. Svenska forskare vid Karolinska Institutet har nu studerat nivåerna av FGF21 i cirkulationen och hur dessa kan påverkas av födointag, fasta och lipidsänkande läkemedel i människa.

- Vi har funnit belägg för att FGF21-nivån i blodet kan regleras även hos människa. Det verkar dock som detta sker först under betydligt mer extrema omständigheter som långvarig fasta gränsande mot svält, säger professor Mats Rudling som tillsammans med professor Bo Angelin har lett studien.

Studien, som genomfördes vid Kliniken för Endokrinologi, metabolism och diabetes vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, visar att nivån av FGF21 i blodet inte påverkades av fasta upp till 2 dygn eller av behandling med en fettrik diet, en så kallad ketogen diet (extrem "Atkinsdiet"). De förändringar som påvisades är av betydligt mer blygsam omfattning än de som iakttagits hos gnagare. Enligt forskarna talar detta emot att FGF21 skulle vara det hormon som förmedlar de positiva effekter som tillskrivs den så kallade Atkinsdieten.

- Betydelsen av att göra jämförande studier mellan olika arter när det gäller kartläggningen av ämnesomsättningen och dess reglering är uppenbar, och vi behöver nu få veta mera om vad behandling med detta intressanta hormon leder till på människa, säger Mats Rudling.

Publikation:

Gälman C, Lundåsen T, Kharitonenkov A, Bina HA, Eriksson M, Hafström I, Dahlin M, Amark P, Angelin B, Rudling M.

The circulating metabolic regulator FGF21 is induced by prolonged fasting and PPARalpha activation in man.

Cell Metabolism, 2008 Aug;8(2):169-74.

För mer information, kontakta: