Publicerad: 2008-09-15 00:00 | Uppdaterad: 2014-01-09 13:06

Fernströms pris till Camilla Sjögren

[PRESSMEDDELANDE 2008-09-15] Eric K Fernströms pris 2008 från Karolinska Institutet går till forskaren Camilla Sjögren. Hon får priset för sin upptäckt att det finns en koppling mellan DNA-skador och kromosomsegregation vid celldelning. Upptäckten öppnar helt nya perspektiv för förståelsen av hur cancer kan uppstå och i förlängningen möjligen undvikas.

Vid celldelning finns det ett molekylärt maskineri som sköter fördelningen av kromosomer till dottercellerna. När cellen delar sig vilket är en naturlig process som sker hela tiden får nämligen varje dottercell en komplett uppsättning kromosomer. Det är också känt att det finns proteiner som skyddar våra kromosomer, det vill säga vår arvsmassa, från skador.

Den nya kunskapen, som Camilla Sjögren bidragit med, är att det finns en koppling mellan dessa båda mekanismer - förmågan att fördela kromosomer till dotterceller och förmågan att reparera skador på kromosomerna. Detta samband kan vara en av orsakerna till att cancerceller ofta har både fel antal och felaktigt lagade kromosomer.

- Vår forskning är viktig för kartläggningen av de basala mekanismer som upprätthåller stabila, oförändrade kromosomer. Genom att förstå dessa mekanismer kan vi även få insikt i vad som går fel när en normal cell utvecklas till en cancercell, säger Camilla Sjögren.

I celldelningsprocessen, som ständigt pågår i kroppen, uppstår ofta skador på kromosomerna och vårt DNA. Det är naturliga "arbetsskador" som cellen själv klarar av att reparera med hjälp av vissa proteiner. Camilla Sjögren har studerat två proteinkomplex närmare, nämligen cohesin och Smc5/6 komplexet. Hon har visat att dessa inte bara tillåter korrekt fördelning av kromosomer under celldelningen, utan att de även binder direkt till kromosomskador och att detta är avgörande för skadornas reparation.

Att dessa kromosomskador repareras är nödvändigt för att cellen ska hålla sig frisk. Om en cell inte kan laga skadorna kan det i slutändan leda till tumörutveckling.

- I ett längre perspektiv finns möjligheten att vårt arbete kan leda till nya metoder att behandla cancer, säger Camilla Sjögren. Men för detta krävs mer forskning på hur komplexen fungerar.

Priset delas ut vid en ceremoni i samband med Karolinska Institutets professorsinstallation.

Eric K. Fernströms stiftelse bildades 1978 för att främja vetenskaplig medicinsk forskning. Stiftelsens främsta syfte är att årligen utdela penningpriser till forskare som gjort framstående insatser inom de medicinska vetenskaperna. Eric Fernström ville särskilt stimulera yngre forskare. Stiftelsen delar därför årligen ut ett nordiskt pris och sex priser till yngre forskare. Var och en av landets medicinska fakulteter utser sin egen pristagare.