Publicerad: 2014-05-22 10:48 | Uppdaterad: 2014-05-22 14:45

Färre studenter avstängda eller varnade

Efter flera års ökning av ”fuskärenden” på universiteten och högskolorna minskar nu antalet fall med åtta procent. Däremot ökar plagieringsfallen med åtta procent. För första gången var det fler kvinnor än män som fälldes för fusk.

– Plagiering är som tidigare år den i särklass vanligaste orsaken till att studenter blir avstängda eller varnade. Förra året inträffade nästan 500 plageringsfall vilket är en ökning med åtta procent sedan året innan. Majoriteten av de påkomna studenterna blev avstängda, säger UKÄ:s verksjurist Pontus Kyrk.

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) sammanställer varje år antalet disciplinärenden på universiteten och högskolorna. De senaste åren har antalet ärenden ökat stadigt men under 2012 stannade ökningen av något. Under 2013 blev 736 studenter föremål för en disciplinåtgärd, en minskning med åtta procent jämfört med 2012. Av dessa 736 studenter blev 555 avstängda och 181 fick en varning. Det som minskat mest mellan 2012 och 2013 är antalet fall av otillåtet samarbete.

Däremot har antalet ärenden som handlar om störande av undervisningen ökat kraftigt 2103 jämfört med 2012. Det beror sannolikt på att flera universitet och högskolor numera varnar studenter för att ha haft påslagna mobiltelefoner vid en salstentamen.

– Många universitet och högskolor jobbat aktivt för att motverka fusk. Det behöver alltså inte betyda att det "fuskas" mer på ett lärosäte som har många disciplinärenden. Snarare kan det handla om att de har effektiva metoder för att upptäcka fusk, säger Pontus Kyrk.

För första gången var antalet kvinnor som gjort sig skyldiga till fusk större än antalet män, 375 kvinnor och 361 män.

Läs hela rapporten Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor