Publicerad: 2011-06-03 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Få skyddar sig mot könssjukdomar vid tillfälliga sexkontakter

[NYHET 2011-06-03] En ny studie från Karolinska Institutet visar att en mycket stor andel sexuellt aktiva unga män och kvinnor i Sverige sällan eller aldrig använder kondom vid tillfälliga sexförbindelser. Samtidigt anser bara tio procent att de löper hög risk att få en könssjukdom. Studien är den hittills största som specifik undersöker tillfälliga sexuella förbindelser där det finns stor risk att drabbas av könssjukdom.

Amy LeválFoto: Mats Levál

Den aktuella studien, som publiceras i den webbaserade vetenskapstidskriften PLoS ONE, bygger på en enkätundersökning med 20 000 slumpmässigt utvalda kvinnor och män i åldrarna 18-30 år över hela Sverige. Forskarna fann att omkring hälften av alla sexuellt aktiva unga kvinnor sällan eller aldrig skyddar sig med hjälp kondom vid tillfälliga sexförbindelser. Motsvarande siffra bland de unga männen var 40 procent.

Av resultatet framgår också att det finns stora skillnader i riskuppfattning vad gäller könssjukdomar. Männens användning av kondom med tillfälliga partners var exempelvis inte alls kopplad till hur de uppfattade risken för könssjukdom; män som aldrig använde kondom bedömde inte risken att bli sjuk som hög. Kvinnor däremot som inte skyddade sig med kondom med tillfälliga partners ansåg själva att de tog en risk.

- Kvinnorna ansåg att risken att drabbas av en könssjukdom utan kondom var hög. Varför de ändå utsätter sig för dessa situationer trots att de vet att risken att bli sjuk ökar är däremot oklart, det måste vi undersöka närmare, säger professor Pär Sparén, som lett studien.

Studien visade att kvinnor med tidig sexdebut var mycket mer benägna att ha oskyddat samlag med tillfälliga partners senare i livet. De som gjorde sin sexdebut när de var yngre än 15 år hade dubbelt så hög risk att ha oskyddat sex senare i livet med tillfälliga partners än de som gjorde senare sexdebut.

- Resultaten pekar på en särskild riskgrupp för könssjukdomar som man kan komma åt redan i högstadiet, med till exempel förebyggande insatser för kondomanvändning och motiverande hälsosamtal. Med de stora skillnaderna vi hittade mellan män och kvinnor borde man också fundera på mer könsspecifika förebyggande åtgärder samt ta reda på vilka barriärer kvinnor och män upplever med kondomer i dessa högrisksituationer, säger Amy Levál, sjuksköterska och doktorand i projektet.

Publikation:

Amy Levál, Karin Sundström, Alexander Ploner, Lisen Arnheim Dahlström, Catarina Widmark, Pär Sparén

Assessing Perceived Risk and STI Prevention Behavior: A National Population-Based Study with Special Reference to HPV

PLoS ONE, online 2 May 2011 (open access)

För mer information, kontakta: