Publicerad: 2022-03-16 11:27 | Uppdaterad: 2022-03-16 12:46

Exit poll 2021: Doktoranderna är alltmer nöjda med sin forskarutbildning

Sedan 2008 får alla nydisputerade svara anonymt på en enkät, exit poll. Svarsbenägenheten är hög, uppåt 80 %, vilket gör detta till ett viktigt och användbart verktyg för utveckling av KI:s forskarutbildning.

Vart fjärde år görs mer djuplodande analyser då resultatet även delas upp på institutionsnivå. Detta gjordes förra året (med resultat från åren 2017-2020).

Grafisk illustration av en trend att doktorander är allt nöjdare med sin forskarutbildning
Svar på frågan "Overall I am satisfied with my doctoral education", år 2013-2021. Utdrag från rapporten: Exit poll för doktorander 2021 Foto: N/A

Överlag är doktoranderna nöjda

Generellt visar 2021 års siffror en mycket positiv utveckling i de flesta aspekter som tas upp i enkäten. Detta är en trend som funnits under många år men i år kan man se ett tydligt kliv uppåt.

Rapport: Exit poll för doktorander som disputerade 2021

Enkätsvaren tas om hand och leder till förbättringar

Exit poll-resultat används som bakgrundsinformation i diskussioner och utgör underlag för beslut i kommittén för utbildning på forskarnivå (KFU). Det är viktigt att få återkoppling från doktoranderna, och många passar också på att i fritextfälten dela intressanta berättelser och komma med förbättringsförslag. Dessa redovisas inte här men samtliga kommentarer läses noggrant av vicerektor Bob Harris och av central studierektor och bidrar till att ge en bild av situationen för KI:s doktorander.

Robert (Bob) Harris, vicerektor för forskarutbildning, tillika ordförande i kommittén för utbildning på forskarnivå (KFU). Foto: Stefan Zimmerman

–Det är många som under många år har arbetat med målet att KI:s forskarutbildning ska hålla världsklass, inte bara kommittén för utbildning på forskarnivå utan även institutionernas studierektorer, administrationen och många fler. Det är inte oväntat att vi nu kan se att detta har gett resultat.

–Jag har i år haft en dialog med varje institutionsledning rörande exit poll-resultat för deras institution. Mitt intryck är att institutionsledningarna tar dessa resultat på stort allvar och att det pågår ett löpande förbättringsarbete på institutionsnivå.

–Jag vill verkligen uppmana varje doktorand att ta chansen att delta i exit poll och på detta sätt ge oss feed-back, säger Robert Harris, vicerektor för forskarutbildning.

Trots att 9 av 10 doktorander är nöjda så finns det en liten grupp doktorander som erfarit oönskade situationer eller som anser sig inte fått den utbildning och den handledning de förväntade sig. 11 % av respondenterna anger att de någon gång under sin forskarutbildning upplevt ojämlik behandling, diskriminering, kränkande särbehandling och/eller trakasserier. Även om varje sådant fall innebär ett misslyckande för KI så är detta ändå den lägsta siffran som hittills uppmätts.

Påverkan av pandemin

Frågor har lagts till enkäten för att få svar på vilket sätt pandemin har påverkat doktoranderna. Ungefär hälften angav att deras forskarutbildning har påverkats i viss eller i stor utsträckning. Men påverkan har inte bara varit negativ: Var femte har svarat att pandemin inneburit mer tid för forskning och kurser och 12 % svarade att pandemin inneburit flera nya forsknings- och lärandemöjligheter. På den negativa sidan hör begränsad tillgång till handledare och kollegor vilket var det vanligaste svaret. Var femte doktorand svarade också att pandemin har påverkat deras mentala hälsa.