Publicerad: 2022-11-16 10:37 | Uppdaterad: 2022-11-16 10:37

Examensenkäten tandläkarprogrammet år 2022

Sammanfattning av de svar som kom in på examensenkäten för tandläkarprogrammet år 2022.

Studenterna på tandläkarprogrammet upplever att de har fått en utbildning som ger dem de redskap de behöver för att klara sig i sin framtida profession. I jämförelse till tidigare år så kan vi se en marginell förbättring där majoriteten av svaren hamnar kring 5 i en 6-gradig skala.

Däremot så tyder utfallet av enkäten att vi behöver arbeta med vissa kärnfrågor och det är den återkoppling vi ger till studenterna och sättet vi ger återkoppling, förtydliga informationen att studenterna har möjlighet att påverka och utveckla utbildningen och att de är delaktiga med exempelvis en representant i programrådet.

Se över patientfördelning

Ett återkommande önskemål från studenterna är också hur patienter fördelas på kliniken. Vad gäller digitalisering så tycks vi ha nått en platå. Vissa kommentarer om att det är för mycket, andra för lite men många tycker att det är lagom och en bra mix.

Ett bekymmer med denna enkät är dock den låga svarsfrekvensen som dessutom har en nedåtgående trend. Vad detta beror på är svårt att svara på, men en sannolik förklaring kan vara en enkät-trötthet. Dessutom så kommer denna enkät efter examen under sommarledigheten. Men med en svarsfrekvens på 30% så kan vi inte heller dra klara slutsatser.