Publicerad: 2022-11-16 10:18 | Uppdaterad: 2022-11-16 10:20

Examensenkät för tandhygienistprogrammet VT22

Sammanfattning av de svar som kom in på examensenkäten för tandhygienistprogrammet vårterminen år 2022.

Examensenkäten skickades ut från enheten för Undervisning och Lärande, Karolinska Institutet, till alla studenter som hade tagit examen. Enkäten bestod av 45 påståenden och studenterna kunde ange 6 svarsalternativ; ”instämmer inte alls” (1) till ”instämmer helt” (6). Denna enkät var den första på det treåriga tandhygienistprogrammet. 55,1% (21 studenter) svarade på enkäten och medelvärdet varierade mellan 4.5–5.9.

Mycket nöjda

Generellt var studenterna mycket nöjda med sin utbildning. Några exempel; Studenterna upplevde att utbildningen utgår från aktuell forskning (5.8), att det finns bedömningskriterier (5.9) att dom uppmuntras till självständighet (5.3) och att dom får stöd av sin handledare/lärare (5.3).

Studenterna kände sig väl förberedda på att samarbeta (5.4), arbeta evidensbaserat (5.8), tillämpa praktiska färdigheter (5.5) och främja hållbar utveckling (5.2). För övrigt ansågs den fysiska och psykosociala miljön (5.7, 5.5) och den digitala lärandemiljön (5.5) vara väl fungerande och man var sammantaget nöjd med studietiden på KI (5.3). Råd till KI är att man vill ha mer praktisk träning.

Röd tråd

Planerade förbättringsåtgärder till följd av enkäten är att tydliggöra den röda tråden, tydliggöra progressionen i de kliniska kurserna mer samt ta fram en modell som ökar studenternas självständighet.