Publicerad: 2011-01-20 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:22

Europeisk kraftsamling inom cancerforskningen

[PRESSMEDDELANDE 2011-01-19] Ledande europeiska cancerforskare går nu samman för att kraftsamla i kampen mot sjukdomen som dödar flest människor globalt. Genom att bland annat samordna patientstudier och nya dyrbara teknologier hoppas forskarna hitta bättre sätt att förebygga, tidigt upptäcka och behandla olika cancerformer. Projektet EurocanPlatform finansieras med 12 miljoner euro av EU och samordnas av Karolinska Institutet.

Ulrik RingborgFoto: Bildmakarna

- På sätt och vis kan man säga att den här satsningen syftar till ett paradigmskifte inom cancerforskningen. Projekttiden är 5 år, men efter det räknar vi med att ha en fortsatt samarbetsstruktur inom EU för cancerforskningen, säger Ulrik Ringborg, professor vid Karolinska Institutet och projektets koordinator.

Trots förbättrad diagnostik och behandling på senare år räknar man med att antalet personer som avlider till följd av cancer kommer att öka. Redan idag är cancer den sjukdomsgrupp som orsakar störst antal dödsfall i världen. Dessutom växer cancer som ett av de största kroniska sjukdomstillstånden, vilket utgör en stor utmaning för sjukvårdssystemen internationellt.

Samtidigt sker en snabb utveckling av kunskaper genom modern cancerforskning. Nya teknologier tillkommer som kan användas i den patientnära kliniska forskningen. I framtiden hoppas forskarna att man inte bara tidigt ska kunna identifiera personer i riskzonen för att drabbas av cancer, utan också bättre anpassa behandlingarna till olika typer av cancerformer och individuella förutsättningar hos den enskilda patienten.

- En väsentlig del av projektet handlar om rätt behandling till rätt patient vid rätt tidpunkt. Men för att nå dit krävs omfattande forskningsinsatser, eftersom antalet tumörformer och behandlingsmöjligheter är mycket stort. Inget enskilt forskningscentrum kan ha de resurser som behövs. Vi måste se till att samordna och utnyttja de resurser som finns maximalt, säger Ulrik Ringborg.

EurocanPlatform utgör ett nätverk av de 28 mest forskningsintensiva europeiska institutionerna när det gäller cancerområdet, varav ett några är inriktade på grundforskning men de flesta är kliniska (patientnära) cancerforskningscentra. Ett stort antal forskare från Sverige, Danmark, Norge, Frankrike, Spanien, Italien, Tyskland, Ungern, Nederländerna, Belgien, och Storbritannien kommer att finnas med i projektets olika delar. Genom samarbetsplattformen kan enskilda forskargrupper och organisationer driva projekt som de annars inte skulle ha resurser att utföra. Kostnaden för dyrbar utrustning, tumörmaterial och kompetens delas.

- Härigenom skapas förutsättningar för forskningssamverkan för att bryta de negativa effekter som den ökande cancerbördan medför. Vinnarna blir i längden patienterna, allmänheten och sjukvården, säger Ulrik Ringborg.

EurocanPlatform kommer att ha sitt första forskarmöte i Stockholm den 20 januari 2011. Projektet finansieras genom EUs sjunde ramprogram med cirka 12 miljoner euro och räknas som ett så kallat Network of Excellence (NoE).

För mer information, kontakta: