Publicerad: 2023-05-17 14:26 | Uppdaterad: 2023-05-22 11:53

Etikseminarium om ChatGPT 29 maj - intervju med ordförande Claes Frostell

Hej Claes Frostell, ordförande i KI:s Etikråd som arrangerar ett seminarium om möjligheter och utmaningar med ChatGPT och annan generativ AI, tillsammans med Enheten för Undervisning och lärande.

Claes Frostell, scientific representative and chair of KI’s Ethics Council.
Claes Frostell, ordförande i etikrådet vid KI. Foto: Andreas Andersson.

Varför ordnar ni det här seminariet?

- KI:s etikråd kan ta upp aktuella frågor med etiska aspekter, och på det viset hjälpa universitetet att belysa, diskutera och finna en väg framåt i hanteringen av en ny situation. Ny AI är redan nu allmänt tillgänglig och används i ökande utsträckning. KI har, som alla lärosäten, haft mycket kort tid på sig att förbereda sin verksamhet för frågorna som dessa nya verktyg sätter på sin spets.

Vilka frågor och aspekter är viktiga att lyfta upp?

- KI är ett medicinskt universitet men också en statlig arbetsgivare och är dessutom en myndighet. Värdegrund för sådana organisationer finns sedan tidigare, där till exempel transparens, likabehandling, förutsägbarhet och genomgående god etik är viktiga värden att försvara. Ny generativ IT kan väcka frågor kring eventuell plagiarism, oklarheter om upphovsrätt till ny text, och störa etablerade arbetssätt för säker och god process vid examination. Det finns förstås fler aspekter. Om alla medarbetare och studenter ska ha samma förutsättningar behöver nya riktlinjer samordnas för institutioner och utbildningsprogram.

Hur fortsätter arbetet kring ChatGPT och AI på KI framöver?

- Etikrådet kan ses ha en strategisk roll i att belysa och vara ett av flera forum för diskussioner. Däremot finns det mer operativa uppdraget hos de funktioner som sköter dessa frågor på KI. Efter sommaren kommer det bland annat att ordnas workshops av Enheten för Undervisning och lärande (UoL) där man mer i detalj kan ange vägen framåt med kompletterande regelverk och sätta 'best practice' i hur dessa nya verktyg kan användas i undervisning och examination. Här finns viktiga perspektiv för såväl akademiska lärare som olika studentgrupper. På liknande sätt behöver forskarutbildning och forskning ta ställning till riktlinjer i samband med till exempel individuella studieplaner, forskningsansökningar och vetenskapliga arbeten skapas.

Maria Watter, du är verksamhetschef för Enheten för Undervisning och lärande (UoL).

Foto av Maria Watter, verksamhetschef Enheten för Undervisning och lärande (UoL).
Maria Watter, verksamhetschef Enheten för Undervisning och lärande. Foto: N/A.

Hur kan UoL bidra i frågor och projekt om ChatGPT och AI i undervisning?

- Nu när vi alla famlar kring hur vi ska förhålla oss till generativ AI i undervisning och examination så försöker vi bidra till lärande genom att lyfta upp och diskutera generativ AI ur olika perspektiv. Extra roligt när det sker tillsammans med andra som i detta fall med etikrådets initiativ och perspektiv. Längre fram kommer det att finnas mer material tillgängligt på webben, och för att kunna djupdyka och ta fram underlag som till exempel riktlinjer ansöker vi tillsammans med Kommittén för utbildning om projektmedel från Universitets- och högskolerådet (UHR). Sedan tipsar jag just nu gärna om avsnittet ”Ex machina: the disruption of HPE with AI” i vår podd PAPERs podcast.

Om seminariet

KI:s etikråd tillsammans med Enheten för Undervisning och lärande (UoL) välkomnar medarbetare och studenter till ett introducerande seminarium där möjligheter och risker med den nya tekniken lyfts genom anföranden och paneldiskussion.

Seminariet är 29 maj 9:00-11:00 i Biomedicum (Eva och George Klein). Det är också möjligt att delta via Zoom. Seminariet kommer att spelas in och finnas tillgängligt i efterhand med engelsk textning.

Kontakt

Sara Sigsjö Samordnare
08-524 87201