Publicerad: 2016-11-04 11:55 | Uppdaterad: 2016-11-04 11:59

Erik Andersson tilldelas anslag för forskning kring traumafokuserad kognitiv beteendeterapi

Erik Andersson vid Sektionen för psykologi (tillhörandes Brjánn Ljótssons forskargrupp) har nyligen tilldelats pengar från Vetenskapsrådet för att studera traumafokuserad kognitiv beteendeterapi, det vill säga kognitiv beteendeterapi som sätts in direkt i samband med en potentiellt sett traumatiserande händelse. Såhär beskriver Andersson själv sitt projekt:

De flesta människor utsätts någon gång för allvarliga händelser såsom trafikolyckor, katastrofer, våld eller övergrepp. Normala psykologiska reaktioner efter en sådan händelse innebär plågsamma minnesbilder, ångest och nedstämdhet. Dessa reaktioner brukar vanligtvis försvinna under de första månaderna. Men hos c:a en femtedel av de drabbade fungerar inte återhämtningen och dessa reaktioner kvarstår under en längre tid. I Sverige drabbas 5,6 procent någon gång av post-traumatiskt stressyndrom (PTSD).Sjukvården är dålig på att identifiera och ge adekvat behandling till de patienter som drabbas av denna åkomma. Detta är särskilt problematiskt eftersom PTSD är ett psykiatriskt tillstånd som har hög grad av samsjuklighet, höga sjukskrivningstal och slutenvårdsvistelser samt förhöjd självmordsrisk.

Nyligen har man i USA utvecklat en särskild form av traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (KBT) som ges på akutavdelning 12–24 timmar efter att händelsen inträffat. Det finns idag en randomiserad pilotstudie som pekat på goda resultat på kort sikt. Denna studie var dock relativt liten och hade flertalet andra svagheter, framförallt en mycket kort uppföljningstid och bristande kartläggning av bieffekter.

Vi vill därför genomföra en storskalig randomiserad kontrollerad studie (n=352) där hälften av de personer som kommer in på akuten erbjuds traumafokuserad KBT. Den andra hälften får sedvanlig vård. Vi följer därefter upp deltagarna upp till två år efter behandlingen. Vi kommer att mäta PTSD-symptom, livskvalitet, ev. bieffekter av behandlingen samt genomföra hälsoekonomiska beräkningar. Vi kommer också samla in data på processvariabler som medierar behandlingsutfall.

Snabbt och effektivt förebyggande av PTSD har potential att leda till mycket stora positiva konsekvenser för de miljoner människor världen över som oundvikligen kommer att drabbas av framtida olyckor.

Anslaget uppgår till 3 miljoner kronor och kommer att delas ut över en tidsperiod om 3 år.