Publicerad: 2016-01-20 08:38 | Uppdaterad: 2016-01-20 08:46

Eric Zander disputerade inom autismdiagnostik

Några dagar innan julafton disputerade psykologen Eric Zander från KIND med sin avhandling om standardiserade metoder som stöd vid diagnostisering av autismspektrumtillstånd.

I sin avhandling har Eric Zander framför allt tittat på hur objektiva och tillförlitliga verktygen som används faktiskt är. Trots risken att bedömare kan låta testresultat styra hela diagnostiseringen visar resultaten att fördelarna väger tyngre. De diagnostiska verktygen har visat sig vara väldigt objektiva oavsett vem som genomför testerna och det finns ett stort underlag att jämföra resultat mot. Eric Zander har även undersökt möjliga effekter av införandet av kriteriet funktionsnedsättning, som infördes i senaste version av DSM.Graden av funktionsnedsättning är svårare att definiera än vanliga symptom och var gränsen sätts kan ha stor inverkan på om ett barn diagnostiseras eller inte.

Foto: Anna Löfgren Wilteus

På bilden syns (från vänster) opponent professor Mikael Heimann, huvudhandledare professor Sven Bölte, nyblivne medicine doktor Eric Zander samt bihandledare Terje Falck-Ytter.

Avhandlingen heter:"Standardizing diagnostic assessment of autism spectrum disorder - assets and challenges" och disputation skedde den 18 december. Läs avhandlingen.