Publicerad: 2016-10-28 14:15 | Uppdaterad: 2017-04-28 10:33

Efter Heckscher-utredningen: Åtgärdsplan klar för KI

Karolinska Institutets styrelse, konsistoriet, gav tidigare i höstas rektor Karin Dahlman-Wright uppdraget att ta fram en åtgärdsplan, som en följd av Heckschers externa utredning av KI:s hantering av Macchiarini-ärendet. Utredningen pekade på brister och lämnade rekommendationer som nu ligger till grund för åtgärdsplanen.

Åtgärdsplanen utgår från strategidokumentet Strategi 2018, och tydliggör viktiga förbättringsområden för universitetet. Men den innehåller också åtgärder som är en direkt följd av Heckschers utredning samt KI:s internrevision av Clintec, institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik.

Den 10 oktober beslutade konsistoriet att ställa sig bakom åtgärdsplanens inriktning och gav samtidigt rektor i uppdrag att utveckla och genomföra åtgärderna i planen. I samband med konsistoriets sammanträde den 5 december ska rektor redovisa en tidsatt projektplan grundad på åtgärdsplanen.

Åtgärdsplanen bygger på tre huvudområden: Den interna kulturen och ledarskapet vid KI, kvalitetsfrågor inklusive regelefterlevnad samt organisationsfrågor där gränssnittet mot Karolinska universitetssjukhuset ingår.

I planen preciseras åtgärder för alla de rekommendationer som ges i Heckschers utredning liksom i internrevisionens rapport. Många av KI:s verksamheter kommer att vara involverade i att genomföra det som föreslås i åtgärdsplanen och det handlar om insatser både på kort och lång sikt.

– Nu behöver vi hjälpas åt för att se till att vi blir ett ännu bättre och starkare KI. Ingen ska behöva tveka över att KI:s verksamhet präglas av hög kvalitet och etik, säger Karin Dahlman-Wright, vikarierande rektor KI.

Bland åtgärderna finns till exempel:

  • interna utbildningsinsatser för att främja ett hållbart ledarskap
  • tydliga regler som ska säkerställa att avsteg från delegationsordningen dokumenteras
  • stärkta rutiner vid rekrytering
  • förbättrad forskningsdokumentation
  • nya rutiner i ärenden om misstänkt forskningsfusk
  • klargörande av ansvarsfördelning mellan Karolinska Institutet och Karolinska universitetssjukhuset.

Dokument