Publicerad: 2024-04-30 14:29 | Uppdaterad: 2024-05-07 11:20

Renovering av ambulansgatan under Blickagången i Flemingsberg

Locum har tagit ett genomförandebeslut på att renovera Ambulansgatan från byggnad M4 (Huddinge sjukhus till byggnad T2 (Akademiska hus). I beslutet ingår att byta ut hela dagvattensystemet, brunnar samt rör. Från Blickagången plan 5 ner till plan 2. Renoveringen beräknas vara klar under Q2, 2025.

Renoveringen innebär att vi byter ut hela dagvattensystemet, brunnar och rör för att skydda fastigheten från inträngande vatten. På så sätt säkerställer vi effektiv hantering av dagvatten, ökar tillgängligheten och framtidssäkrar transportvägarna på sjukhuset.

Det befintliga dagvattensystemet på Blickagången/Ambulansgatan på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge är 50 år gammalt.

Konstruktionen utfördes i samband med byggnationen av Huddinge sjukhus i slutet av 1960- talet. Blickagången och Ambulansgatan är en cirka 600 m lång brokonstruktion utförd med en stomme av platsgjuten betong. Läckage har sedan länge noterats genom bjälklaget mellan Ambulansgatan och SF-kulverten och har lokaliserats främst till dilatationsfogar samt genomföring till brunnar.

Dokument