Publicerad: 2014-05-23 13:47 | Uppdaterad: 2014-06-03 10:15

"Doktoranderna ska känna att deras arbete är viktigt"

Från och med den 1 april 2013 är Petter Höglund, professor i immunologi och verksam vid HERM, studierektor för forskarutbildningen vid Institutionen för medicin, Huddinge.

Hur ser du på ditt nya uppdrag som studierektor?

-Jag tycker att det ska bli mycket spännande att ta mig an detta viktiga uppdrag. Forskarutbildningen är en central del av institutionens verksamhet och det är avgörande för vår forskningsverksamhet att vi ger våra doktorander en så god utbildning som möjligt, säger Petter Höglund.

-Som studierektor fungerar jag som en länk mellan doktoranden och institutionen, men är även ett stöd för doktorand och handledare i alla frågor som rör forskarutbildningen.

Vad gör att du passar för rollen som studierektor?

-Jag har haft flera doktorander själv som disputerat under min handledning och har bihandlett flera andra.

-Jag har även organiserat ett stort antal forskarutbildningskurser vid KI och har varit lärarepresentant i styrelsen för forskarutbildnings vid KI under sex års tid. Under min tid i styrelsen var jag med och skapade KID-systemet, deltog i en omfattande revision av våra nuvarande regler för forskarutbildning samt ledde två större utredningar rörande forskarutbildningen vid KI.

-I min roll som lärarrepresentant har jag godkänt många avhandlingar inför spikning och då fått tillfälle att ta del av många doktoranders erfarenheter av den forskarutbildning de genomgått.

Vad tycker du karaktäriserar en bra forskarutbildning?

-Projektet ska vara vetenskapligt i framkant förstås. En viktig aspekt är också att det ger en bred metodologisk utbildning och att den teoretiska utbildningen också lyfts fram. Varje handledare ska ha en definierad roll och det ska finnas en bra plan för hur handledningen ska bedrivas.

-Det är också viktigt att den individuella studieplanen ses över kontinuerligt och anpassas till hur projektet utvecklas. Den årliga uppföljningen erbjuder naturliga tidpunkter för detta, där jag som studierektor kan vara en resurs för råd och återkoppling.

Tycker du att forskarutbildningen vid KI har förändrats sedan du själv disputerade här 1993?

-Det har skett stora förändringar i synen på doktorander och avhandlingsarbetet sedan dess. En stor skillnad är att vi har tidsbegränsat forskarutbildningen till 4 år istället för att låta den löpa på obestämd tid. En annan viktig skillnad är att vi nu anlägger ett bredare perspektiv på doktorandperioden och kräver, utöver ett lämpligt projekt, tydliga planer för både teoretisk och praktisk utbildning. Sammantaget understryker dessa förändringar, och andra i samma riktning, den moderna synen på doktorandarbetet som en utbildning, vilken på ett genomtänkt sätt ska förbereda doktoranden för nästa steg i karriären.

Varför ska man satsa på en forskarutbildning?

-Att forska och skriva en avhandling är ett unikt tillfälle att få skapa något nytt, unikt och eget. Får man chansen att göra detta ska man ta den. Förutom att vara meriterande för vidare studier och anställningar, är akademiska studier också mycket utvecklande på det personliga planet. Den som har forskat själv utvecklar ett ifrågasättande och kritiskt förhållningssätt. Man stärker också sin uthållighet och förmåga att hantera motgångar, vilket är till stor nytta i den fortsatta karriären.

-Vilket är ditt eget bästa tips till en doktorand som kommit en bit in i sin utbildning och plötsligt känner att man bara vill ge upp?

-Som doktorand lever man med sitt projekt dag som natt under flera års tid och blir mycket engagerad i det. Samtidigt som detta engagemang är nödvändigt för att man ska lyckas, måste man akta sig för att bli för emotionell och likställa ett misslyckat experiment med en misslyckad personlighet! När det går trögt kan det vara bra att kliva åt sidan och ta fram objektiviteten, gärna med hjälp av mentorer, handledare och kolleger på labbet. Några dagars ledighet med andra kan också göra underverk för inspirationen!

Vilka visioner har du för institutionens forskarutbildning?

-Doktorandutbildningen vid KI omfattas av många regler och jag vill att våra doktorander ska känna att de får ett bra och kompetent administrativt stöd. Mina nyliga företrädare på posten, Eva Hellström-Lindberg och Anna Norrby-Teglund, har tillsammans med vår duktiga och engagerade studieadministratör Eva Holmgaard skapat flera system av bra rutiner som jag hoppas kunna förvalta och utveckla.

-Jag vill också främja ett klimat som uppmuntrar både doktorander och handledare att känna sig fria att kontakta mig eller Eva för att ta upp saker till diskussion som inte fungerar så väl.

-Slutligen vill jag också att alla doktorander ska känna att deras arbete är viktigt för institutionen och att de syns som individer. Här tror jag det finns utrymme för fler aktiviteter, gärna initierade av doktoranderna själva, där doktorandfrågor lyfts och diskuteras och där doktorandens personliga utveckling stimuleras.

Fakta forskarutbildning:

  • En forskarutbildning vid KI motsvarar 4 års heltidsstudier.
  • Institutionen för medicin, Huddinge har i nuläget ungefär 100 doktorander.
  • Cirka 14-15 stycken disputerar vid MedH varje år.