Publicerad: 2021-06-01 14:40 | Uppdaterad: 2021-06-02 14:44

Doktorander vid KI är nöjda med sin forskarutbildning

Alla nydisputerade vid KI har sedan 2008 blivit inbjudna att svara på en examensenkät, exit poll, om sina erfarenheter från forskarutbildningen.

Svaren från åren 2017- 2020 finns nu sammanställda i en rapport, se nedan, där det också finns jämförelser med föregående år. Exit poll har en förhållandevis hög svarsfrekvens, 77 %, vilket gör slutsatserna tillförlitliga. 

Rapporten visar positiva trender inom många kvalitetsaspekter som t.ex. handledning, stöd från institutionen, arbetsmiljö och måluppfyllnad. 9 av 10 doktorander håller helt, eller delvis, med om påståendet att de är nöjda med sin forskarutbildning. De som har haft en kvinna som huvudhandledare var de som i genomsnitt var mest nöjda.

Resultaten skiljer sig åt mellan institutionerna, och varje institutionsledning kommer att få en rapport tillskickad med resultat från den egna institutionen.

-Det är glädjande att se att de flesta doktoranderna är nöjda. Det finns fortfarande utrymme för förbättringar, t.ex. avseende lika villkor-frågor och att en liten grupp handledare inte verkar leverera utifrån den standard vi förväntar oss. Jag kommer att använda exit poll-rapporterna som grund i diskussioner med varje institution. Vi har tidigare, i syfte att förbättra kvaliteten i forskarutbildningsmiljöerna, infört att institutionerna granskar blivande handledare för s.k. grönt ljus innan en doktorandplats inrättas. Effekten av denna kvalitetskontroll kommer förhoppningsvis synas i kommande års exit poll, säger Robert Harris, vicerektor för forskarutbildning.

Rapport: Exit poll för doktorander - Resultat från 2017-2020

Om exit poll