Publicerad: 2016-05-30 08:00 | Uppdaterad: 2016-05-30 08:00

Dieselavgaser en hälsorisk i arbetsmiljön

För att minska arbetsrelaterade hälsorisker med avgaser från dieselmotorer bör utsläppen av såväl partiklar som gaser, mätt som elementärt kol och kvävedioxid, regleras på arbetsplatser där dieselmotorer används. Slutsatsen kommer från ett nordiskt expertsamarbete som samordnas vid Karolinska Institutet och som har utvärderat hälsoeffekterna av dieselavgaser i arbetsmiljön.

Yrkesmässig exponering för dieselavgaser förekommer i gruvor, vid byggnadsarbete, bland yrkeschaufförer, i jordbruk och andra aktiviteter där dieseldrivna fordon och verktyg används.

Dieselavgaser kan orsaka inflammatoriska förändringar i lungorna och på sikt lungcancer. De har även satts i samband med irritation, nedsatt lungfunktion och hjärt-kärlsjukdom. Avgaserna innehåller både gaser och partiklar. Striktare avgaskrav och teknisk utveckling har medfört att utsläppen av partiklar har minskat kraftigt, men det kommer att ta lång tid att byta ut alla äldre dieselmotorer. Risken att få lung­cancer förväntas dock minska successivt i takt med att partikelhalterna på arbetsplatser och i miljön sjunker.

Utvärderingen från den nordiska expertgruppen är tänkt att utgöra vetenskaplig grund för hygieniska gränsvärden för dieselavgaser i arbetsmiljön. Professor Gunnar Johanson vid Institutet för miljömedicin (IMM), Karolinska Institutet är gruppens ordförande:

- Dieselavgaser kan ge allvarliga hälsoeffekter och är en av de vanligaste luftföroreningarna på våra arbetsplatser. Vi hoppas att rapporten kan bidra till att exponeringen minskar.

Den nu presenterade rapporten har lämnats över till Arbetsmiljöverket som beslutar om eventuella åtgärder för Sveriges del och också delfinansierar gruppens arbete. Rapporten har utarbetats i samarbete med en nederländsk expertkommitté (DECOS).

Länk till rapporten "Diesel Engine Exhaust"

Kontaktperson

Gunnar Johanson, professor
Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet
Tel: 08-524 877 52, 070-777 5504
E-post: Gunnar.Johanson@ki.se