Publicerad: 2008-06-13 00:00 | Uppdaterad: 2014-03-01 17:37

Det lönar sig att satsa på medarbetarna

Företag som satsar på sina medarbetares hälsa har mycket att vinna. Det visar resultaten från Hälsa och framtid – ett gränsöverskridande forskningsprojekt som studerar vad som utmärker privata företag som har friska medarbetare.

Vid ett seminarium idag presenteras slutresultatet från hela projektet, samt den sista av de fyra delstudierna.

– Till stor del handlar det om att företaget är medvetet om vilka faktorer som påverkar arbetshälsan. Men det avgörande är hur väl företaget lyckas få in arbetet i verksamheten och hur de hanterar arbetet som en pågående process, säger Magnus Svartengren, professor vid Karolinska Institutet och överläkare vid Arbets- och miljömedicin inom Centrum för folkhälsa, Stockholms läns landsting.

Av forskningsprojektets fyra delstudier kan följande slutsatser dras:

  • Det lönar sig att ha friska medarbetare
  • Ett tydligt ledarskap och delaktiga medarbetare ger stora hälsovinster
  • Sjukfrånvaron är lägre i företag som rekryterar sina chefer internt
  • Företag som har rutiner för rehabilitering har friskare medarbetare
  • Kvinnor som arbetar i mansdominerade företag är friskare än kvinnor i företag med jämn könsfördelning

Hälsa och framtid är unikt eftersom forskarna har studerat vilka organisatoriska faktorer som ger friska medarbetare. Studien bygger på en samkörning av register över sjukfrånvaro från AFA Försäkring och Alecta. För att ta reda på vad som gör företag friska har forskarna kombinerat kvalitativa och kvantitativa metoder. Forskarna har dessutom undersökt hur företagens förebyggande och rehabiliterande arbete är organiserat.

Projektet har genomförts av forskare vid Stockholms läns landstings Centrum för folkhälsa, Karolinska Institutet och Uppsala universitet, med ekonomiskt stöd från AFA Försäkring, Alecta, Carl Bennet AB, Axel Johnsson AB och AB Volvo. En referensgrupp med representanter från Svenskt näringsliv, Företagarna, LO, Metall, TCO, Unionen, SACO och PTK stöder också projektet.