Deltagare till studie sökes Delta i studie om sexuella praktiker, samtycke och pornografi

Du som är mellan 16 och 24 år kan anmäla intresse för att delta i en enskild intervju, där vi kommer prata om dina tankar kring sex och sexuella praktiker, samtycke, sexuellt våld och pornografi. Ingen förkunskap i ämnet krävs.

Dekorativ bild.
Foto: Getty Images

Enligt folkhälsomyndigheten har 40% av personer mellan 16–29 år erfarenhet av sexuella handlingar utan samtycke. Vi vill med denna studie få en fördjupad förståelsen för ungdomar och unga vuxnas sexuella praktiker, förväntningar och krav på sexuella relationer samt tankar kring sexuellt samtycke.

Hur går det till?

Deltagandet är frivilligt och du har möjlighet att när som helst, utan motivering, avbryta din medverkan. Intervjun kommer att spelas in med ditt samtycke. Intervjun tar mellan en till en och en halv timma.

Vilka?

Vi önskar intervjua män och kvinnor mellan 16–24 år som är sexuellt aktiva.

När?

Enligt överenskommelse.

Var?

Intervjun kan antingen genomföras i ett enkelrum på Karolinska Institutet eller på annan plats enligt överenskommelse. Intervjun kan även genomföras via telefon eller teams.

Ersättning

Som tack för hjälpen får du två biobiljetter. 

Personer under 18 år

Personer över 16 år men ännu inte är myndig får lämna eget samtycke till att delta i studien utan vårdnadshavares godkännande. Forskningen sker i enighet med UNICEF:s riktlinjer för Etisk Forskning som Involverar Barn.

Sekretess

Den information som vi samlar in i forskningsprojektet kommer att behandlas konfidentiellt. Ingen obehörig kommer att kunna ta del av informationen. Forskningsdata sparas i 10 år. All publicerad data kommer presenteras på gruppnivå.

Detta forskningsprojekt har granskats och godkänts av Etikprövningsmyndigheten.

Kontakt

Forskningsprojektet genomförs vid institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet. Huvudansvarig forskare är Anna Nielsen, barnmorska och PhD, anställd vid Region Stockholm och Karolinska Institutet, i samverkan med Frida Larsson, doktorandstudent vid Karolinska Institutet. Är du intresserad av att veta mer eller delta i studien, kontakta:

Frida Larsson

Doktorandstudent

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.