Publicerad: 2010-03-02 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:22

Dekanus entledigas efter otillbörlig påverkan

[Pressmeddelande 2010-03-02] Karolinska Institutet (KI) har idag beslutat att frånta professor Karl Tryggvason hans uppdrag som dekanus för forskning. Detta efter att det uppdagats att han på ett otillbörligt sätt påverkat hur medel fördelats till framstående professorer vid Karolinska Institutet.

Den 4 december 2009 tillkännagav KI beslutet om fördelning av medel ur programmet för framstående professorer. Programmet är en del av universitetets strategiska satsning för att utveckla forskningens kvalitet. Urvalet av professorer, som skulle tilldelas särskilda medel, skedde i en oberoende bedömargrupp. Efter att ett antal professorer på KI skrivit brev till KIs ledning och ifrågasatt urvalsprocessen tillsatte rektor en utredningsgrupp med uppdrag att kartlägga hela processen.

Under pågående utredning upptäcktes att Karl Tryggvason dels frångått de jävsregler och den praxis som råder i vetenskapssamhället, dels på ett otillbörligt sätt påverkat processen.

- Det är fullständigt oacceptabelt att en av våra främsta företrädare beter sig på det här sättet, säger rektor Harriet Wallberg-Henriksson.

Karl Tryggvason har bland annat skickat ett brev, där han vill påverka vilka han anser ska få del av pengarna. Detta skickade han från sin privata e-postadress till ordföranden i den oberoende bedömargruppen. Tryggvasons e-brev vidarebefordrades sedan av ordföranden till samtliga medlemmar i bedömningsgruppen.

- Jag ser oerhört allvarligt på det här oetiska agerandet och har därför idag med omedelbar verkan entledigat Karl Tryggvason som dekanus för forskning, säger Harriet Wallberg-Henriksson.

Detta innebär att han inte längre utför de uppdrag som följer av dekanusuppdraget. En fortsatt utredning får klargöra behovet av eventuella ytterligare åtgärder.

För frågor, kontakta: