Publicerad: 2022-09-19 10:55 | Uppdaterad: 2022-09-20 16:07

De två slutkandidaterna till ny rektor presenterade sig

Ett förstoringsglas hålls över en grön figur som förstoras framför flera likadana vita figurer.
Till den 20 september har hörandeförsamlingen på sig att rösta på den kandidat de vill att valkommittén för fram till konsistoriet. Foto: Getty Images

KI:s hörandeförsamling fick onsdagen den 14 september möjlighet att lyssna och ställa frågor till de två slutkandidaterna till ny rektor. Mötet avslutades med en diskussion inför den digitala röstningen som medlemmar i hörandeförsamlingen kan delta i fram till klockan 12.00 den 20 september. Det val som hörandeförsamlingen gör ska visa valkommittén vilken kandidat de föredrar.

Kvällsmötet med Karolinska Institutets hörandeförsamling, som representerar KI:s studenter och medarbetare, inleddes med att valkommittén och sökkommittén gav en tillbakablick på sitt arbete, och som även beskrivs i denna artikel. Mötet skulle ha ägt rum den 1 september men sköts upp då konsistoriet ville ha mer information om de enskilda stegen i rekryteringsprocessen.

När hörandeförsamlingen fick möjlighet att ställa frågor till valkommittén bad de bland annat om fler detaljer kring referenstagning, och om den kommande rekryteringen av en ny prorektor. De ställde också frågan om valkommittén ansåg att de föreslagna kandidaterna uppfyller kravprofilen.  

– Det korta svaret är ja. Sen är det så att olika kandidater har olika styrkor, men vi anser att det är två kandidater som väl följer kraven på en rektor för Karolinska Institutet, säger Göran Stiernstedt, ordförande i konsistoriet och i valkommittén.  

Efter det höll den första kandidaten, professor Eva Tiensuu Janson vid Uppsala universitet, sin presentation. Hon inledde med en genomgång av sina meriter, bland annat som prefekt och dekan och fram till i dag som vicerektor för vetenskapsområdet medicin och farmaci vid Uppsala universitet.  

– För mig är det viktigt att det finns transparens i arbetet, som bygger på tillit och delaktighet i diskussionerna. Det krävs också ett ansvar för arbetsuppgifterna och ett mod att fatta beslut, säger Eva Tiensuu Janson. 

Strategi för forskningsinfrastruktur

Eva Tiensuu Janson gick i tur och ordning igenom vad hon ansåg vara viktiga delar inom forskning, utbildning och administration. När det gällde forskning så betonade hon bland annat vikten av ett strategiskt tankesätt kring forskningsinfrastruktur genom en dialog med institutionerna. Samt en balans mellan forskningens spets och bredd, och ett fortsatt samarbete mellan olika discipliner och även olika universitet. 

Två olika porträttbilder har monterats ihop och visar Annika Östman Wernerson, KI och Eva Tiensuu Janson, UU
Eva Tiensuu Jansson, en av två slutkandidater till rektorstjänsten vid KI. Foto: David Naylor

Inom utbildning tog hon bland annat upp kontinuerlig utveckling av nya utbildningar som möter nya utmaningar som digitalisering och precisionsmedicin, och att utbilda studenterna inom innovation. Hon tog även upp behovet av att stärka studenternas inflytande:

– Det har blivit allt svårare att få studenterna att engagera sig och vara delaktiga, något jag jobbat mycket med. Här behöver vi en diskussion kring vad som gör det svårt och få fler att dela på uppdragen med målet att ge dem inflytande på alla nivåer, säger Eva Tiensuu Janson. 

När det gäller administration lyfte hon behovet av en hög servicenivå, korta beslutsvägar, transparens och förutsägbarhet. 

Hon avslutade med att ge sin syn på KI:s roll i samhället som närvarande i samhällsdebatten och en hemvist för det fria ordet och forskningen. 

Efter presentationen öppnades för en halvtimmes frågestund. Bland de många frågor som Eva Tiensuu Janson fick fanns hur det kan bli mer attraktivt för forskare att undervisa och lärare att vilja stanna på KI?

– Vi behöver en kompetensförsörjningsplan för att se vilka lärare vi har och vilka insatser som behövs för att behålla kvaliteten i framtiden. Sen är det viktigt att få dem som redan finns här att stanna kvar. Det finns mycket att göra för att få forskare att känna sig som en del av kollegiet, och känna uppskattning både för forskning och undervisning, säger Eva Tiensuu Janson.

Hon ombads även nämna några av KI:s framtida utmaningar: 

– Något som jag förstått är ett behov av att få samarbetet med sjukhuset att fungera bättre, där även de som har sin arbetsplats där ska känna sig som en del av KI. Sen tyckte jag det antyddes av studenterna här att det kan kännas långt mellan KI:s två campus, och för mig är det viktigt att arbeta med institutionerna för att skapa en delaktighet. 

Därefter fick Eva Tiensuu Janson lämna rummet för Annika Östman Wernerson, som inledde med att konstatera att dagens KI har högt rankad forskning, nöjda medarbetare och doktorander, högt söktryck till program och stolta studenter. Men även en hel del utmaningar: 

– Bland dem är att vi spridda över regionen, har 22 institutioner och rymmer såväl utbildning som klinisk och basvetenskaplig forskning, säger Annika Östman Wernerson. 

Förbättrad dialog i organisationen

Hon menade att vägen framåt går genom en god balans mellan externt och internt arbete. 

Portrait of Annika Östman Wernerson.
Annika Östman Wernerson, en av två slutkandidater till rektorstjänsten vid KI. Foto: Erik Flyg

– Just nu måste vi ägna oss extra mycket åt det interna arbetet, för att optimera resurserna och skapa bra förutsättningar för institutionerna. Vi behöver förbättra dialogen och skapa delaktighet i hela organisationen, samt utveckla ledningsarbetet, säger Annika Östman Wernerson.  

Hon pekade på behovet av att konkretisera KI:s Strategi 2030 och förankra det i verksamheternas behov – genom att ledningen arbetar nära prefekter och dekaner, stärka återrapporteringen från institutionerna, och se över mötesformer och informationskanaler.

Annika Östman Wernerson lyfte även ett fortsatt arbete med ett studentcentrerat och aktivt lärande, akademiskt lärarskap och trygghet bland studenter och lärare. Här pekade hon på studentkårernas roll för studenternas välmående och trygghet.

Hon betonade behovet av att stärka den fria nyfikenhetsdrivna forskningen, och öka samarbetet mellan kliniska och basvetenskapliga forskare för att dra nytta av fler stora strategiska satsningar. Samt ge större stöd till enskilda forskare i frågor om juridik, biobanker och datahantering.

Dessutom menade hon att det är viktigt att internationaliseringen sker på ett ansvarsfullt sätt, där alla har ett ansvar. Och att även ta tillvara erfarenheter från internationella forskare och studenter på hemmaplan då de bidrar till en mångfald som berikar KI. 

Även hon mötte en stor mängd frågor från hörandeförsamlingen. Bland dem hur hon ska hitta samma engagemang för forskning som hon tidigare visat för utbildning. 

– Att driva utbildningsfrågor har varit mitt uppdrag, om jag får detta nya uppdrag så är jag beredd att driva hela KI:s verksamhet. Dessutom är jag själv forskare och har handlett många doktorander. Diskussionerna i fakultetsnämnden har även rört helheten, särskilt i möten med dekanerna, säger Annika Östman Wernerson.

Hon fick även frågan om hur hon vill stärka situationen för unga forskare. 

– Att klara ekonomin kommer att bli utmanande, bland annat med tanke på inflationen. Vi måste arbeta för starkare resurser, inte minst från regionen. Hushålla med våra medel genom att utnyttja lokalerna bättre, och sälja överkapacitet inom core-faciliteterna. Om vi lyckas med detta så kan det gå mer pengar till karriärtrappan och unga forskare, säger hon. 

Respektive frågestund avslutades med samma fråga till kandidaterna: vad tar du med dig från tidigare ledarskapsroller? 

– Jag har arbetat med akademiskt ledarskap många år på olika nivåer och tar med mig en förståelse för de olika utmaningarna som finns på olika nivåer, både som prefekt som möts av pålagor och även av den som måste förmedla pålagorna, säger Eva Tiensuu Janson.

Annika Östman Wernerson menade att det var många saker. 

– Men framför allt att det är roligt att bidra till förändring. Ofta står vi inför stora, komplexa frågor men när vi hittar lösningar tillsammans så går det oftast bra. Det är också viktigt med en förståelse för verksamheten och att mötas i dialog för att kunna kanalisera problem, säger Annika Östman Wernerson.

Rekrytering av prorektor och universitetsdirektör

Nu inleds processerna med att rekrytera en ny prorektor och även en ny universitetsdirektör. Den befintliga valkommittén ansvarar även för det arbetet, kompletterad med en lärarrepresentant med särskild kompetens att bedöma forskningsmeriter.

Text: Magnus Trogen Pahlén