Publicerad: 2019-10-10 11:21 | Uppdaterad: 2024-04-04 11:25

De första årens betydelse för lunghälsan genom hela livet

Erik Melén forskar om orsaker till allergier, astma och andra lungproblem hos barn och vad som avgör hur sjukdom utvecklas på lång sikt. Målet är att utveckla kunskap och behandlingar för bättre lunghälsa genom hela livet.

Erik Melén, portrait
Professor Erik Melén, foto: Bildmakarna.

Vad forskar du om?

– Vi vill förstå varför vissa barn drabbas av astma, allergier och lungproblem och vilka faktorer som avgör hur deras hälsa utvecklas på lång sikt: om problemen leder vidare till en kronisk sjukdom, som KOL, för den vuxna patienten. Astma och allergi är folksjukdomar som en stor andel av befolkningen har, och som i svåra fall påverkar livskvaliteten avsevärt. Ytterst hoppas vi kunna bidra till nya möjligheter att behandla och bota astma och allergi, samt till bättre kunskap om hur sjukdomarna kan förebyggas. Vår forskning spänner från genetiska faktorer och molekylära mekanismer till miljöfaktorer som kost och exponering för luftföroreningar, rökning och kemikalier.

Vilka är era viktigaste upptäckter?

– Bamse-studien, som jag är projektledare för sedan 2014, har pågått länge och bidragit till mycket ny kunskap, bland annat om hur stor betydelse faktorer under det första levnadsåret har för utveckling av lungfunktionen och sjukdomar senare i livet. Det gäller inte minst exponering för luftföroreningar, tobaksrök och för tidig födsel. Ett annat viktigt bidrag är att vi visat på värdet av molekylärdiagnostik vid allergi, vilket gör att vi idag kan särskilja ’äkta’ jordnötsallergi från korsallergi med björkpollenallergi.

Hur utvecklas din forskning framöver?

– Nu för vi tillbaka forskningen till kliniken och grundfrågan om hur vi bäst hjälper våra patienter att bibehålla sin lunghälsa genom livet. Jag ser fram emot att starta flera kliniska interventionsstudier baserade på den kunskap och de hypoteser vi samlat på oss hittills. Samtidigt fortsätter vi med grundforskningen, inte minst vad gäller genetik, epigenetik och molekylära mekanismer, med målet att hitta nya biomarkörer. Vi vill bland annat förstå mer om individuella skillnader, för att framöver kunna identifiera särskilt sårbara patienter och ge individanpassad behandling.

Text: Anders Nilsson
Publicerad i engelsk översättning i skriften From Cell to Society 2019

Om Erik Melén

Professor i pediatrik vid institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Erik Melén är född 1975 och uppvuxen i Skövde. Han tog läkarexamen vid Uppsala universitet 2001 och fick läkarlegitimation 2005. 2006 disputerade han vid KI med en genetisk studie av allergi och astma hos barn. Han gjorde postdok 2009–2010 vid Harvard Medical School och har efter det forskat vid Institutet för miljömedicin, KI, där han blev docent 2012. 2015 tilldelades han Prins Daniels anslag från HLF och 2017 ERC Starting Grant.

Meléns kliniska specialisering är barnläkare (2012) och barnallergolog (2017). Han är sedan 2013 verksam vid Sachsska barnsjukhuset, SÖS.

Erik Melén har anställts som professor i pediatrik vid Karolinska Institutet från 1 juni 2019.

Se en film