Publicerad: 2015-11-18 01:16 | Uppdaterad: 2015-11-18 13:21

De fem nya ledamöterna i KI:s Pedagogiska Akademi från NVS

De nya ledamöterna i Karolinska Institutets (KI) Pedagogiska Akademi har nyligen utsetts, av styrelsen för utbildning vid KI, och samtliga är verksamma vid NVS. Institutionen får därmed tillfälle att ytterligare bidra med sin pedagogiska excellens.

De nya ledamöterna är Eric Asaba, Malin Nygren Bonnier, Helena Salminen, Sofia Vikström och Anna Carin Wahlberg.

– Det är mycket glädjande att NVS, som har en så stor del av KI:s utbildningsverksamhet, är välrepresenterad med sådant engagemang och kompetens i den Pedagogiska Akademin. Det stärker både akademins och institutionens arbete. Samtidigt finns många, mycket kompetenta personer inom KI:s utbildning vid andra institutioner, och jag hoppas att alla vid KI som uppfyller de formella kraven för att bli ledamot i akademin skickar in en ansökan nästa gång nya ledamöter ska utses, säger Lena Nilsson Wikmar, ordförande i Pedagogiska Akademin.

Karolinska Institutets Pedagogiska Akademi består av lärare som visat skicklighet utöver det vanliga inom undervisning och lärande vid Karolinska Institutet. Deras pedagogiska insatser har bedömts som särskilt viktiga för att främja god utbildningskvalitet.

Det övergripande syftet med den pedagogiska akademin är att stimulera pedagogiskt utvecklingsarbete och engagemang i undervisning och utbildningsfrågor genom att uppmärksamma lärare som visat pedagogisk excellens. Ledamöterna utses av styrelsen för utbildning.

De nya ledamöterna

Eric Asaba, universitetslektor, sektionen för arbetsterapi

Eric Asaba har bedömts uppfylla kriterierna för excellens av samtliga tre sakkunniga vilket också motsvarar bedömargruppens samlade bedömning. Bedömargruppen vill särskilt lyfta att Asabas pedagogiska utvecklingsprojekt genomsyras av en samverkan mellan forskning, undervisning och klinik samt en förståelse för att pedagogisk utveckling kräver uthållighet parat med teoretiskt välgrundade ställningstagande i specifika situationer. Asaba har i portföljen tydligt och konkret visat hur han arbetar för engagerande undervisning, hur han verkar för ”att lära tillsammans” för lärare och studerande/professionella inom pedagogiskt arbete på kursnivå, programnivå och bland yrkesprofessionella inom hälso- och sjukvården.

Sakkunniga lyfter bland annat Asabas pedagogiska drivkraft och hur han verkat för utveckling av interprofessionell- internationell- och multikulturell utbildning. Han har fått flera förtroendeuppdrag kopplat till utbildning och också utmärkelse vid UCLA (University of California, Los Angeles) för studentcentrerat lärarskap och främjande av livslångt lärande samt en docentur vid KI inom spåret för särskilda pedagogiska meriter.

Helena Salminen, universitetslektor/klinisk anställning, sektionen för allmänmedicin

Helena Salminen har en gedigen högskolepedagogisk utbildning med bland annat masterstudier inom medicinsk pedagogik och en omfattande undervisningserfarenhet. Hon bedöms uppfylla kriterierna för excellens av samtliga sakkunniga, vilket överensstämmer med bedömargruppens samlade bedömning. Salminen har studenternas lärande i fokus och har använt sina välgrundade kunskaper och erfarenheter i utvecklingsarbete inom grundutbildning, i forskning om utbildning, i presentationer och i publikationer. Därmed har hon bidragit till pedagogisk utveckling i praktiken men också till att sprida kunskaper om lärande.

Sakkunniga lyfter särskilt Salminens engagemang och utforskande förhållningssätt. Bedömargruppen vill särskilt poängtera hur Salminen har verkat för lokal utveckling genom nationell och internationell samverkan och hur hon verkar för ökad interprofessionalitet och internationalisering inom utbildning på KI.

Malin Nygren-Bonnier, universitetslektor sektionen för fysioterapi

Malin Nygren Bonnier bedöms uppfylla kriterierna för excellens av samtliga sakkunniga och det är också bedömargruppens samlade bedömning. Hon visar en pedagogisk medvetenhet överlag vilket resulterat i programövergripande pedagogiskt utvecklingsarbete. Bedömargruppen vill särskilt lyfta hur hon använt sig av pedagogiska kunskaper för att stärka länken mellan campusbaserad och verksamhetsintegrerad utbildning, exempelvis genom att konkretisera och tydliggöra bedömningsgrunder för handledare och studenter.

Nygren Bonnier reflekterar kring både styrkor och utvecklingspotential i sitt pedagogiska arbete och kopplar detta till forskning kring studenters lärande. Hon visar dessutom nyfikenhet, intresse och en vilja att fortsätta sin pedagogiska utveckling och hur denna utveckling ska ske genom att inkludera studenter och kollegor.

Sofia Vikström, universitetslektor, sektionen för arbetsterapi

Två av tre sakkunniga bedömer att samtliga kriterier uppfylls vilket också är bedömargruppens samlade bedömning. Vikström visar ett engagemang för utbildningsfrågor, driver flera pedagogiska projekt och har ett reflekterande förhållningssätt kring både styrkor och utvecklingspotential i den egna praktiken. Därtill sprider Vikström sina kunskaper vidare till kollegor och det omgivande samhället och har även deltagit i lärarutbyten.

Med en lång undervisningserfarenhet konkretiserar Vikström hur forskningsbaserad pedagogisk och professionsrelaterad kunskap har använts på ett medvetet sätt för att utveckla den pedagogiska praktiken. Bedömargruppen vill särskilt poängtera hur Vikström med en mycket god förankring i teorier visar hur viktiga val har gjorts för att studenternas professionsutveckling grundas på kunskaper om lärande.

Anna Carin Wahlberg, universitetslektor, sektionen för omvårdnad - omvårdnad 1

Två av tre sakkunniga bedömer att samtliga kriterier uppfylls vilket också är bedömargruppens samlade bedömning. Wahlberg visar engagemang, initiativförmåga och kreativitet i sitt pedagogiska arbete som sker och har skett på olika nivåer och i olika roller. Hon har på ett föredömligt sätt kontinuerligt utvecklat sina kunskaper om undervisning och lärande i högre utbildning och har visat hur detta lett till att teori och praktik samverkar.

Hennes pedagogiska medvetenhet och förhållningssätt visas genom att hon problematiserar och reflekterar kring vad som inte har fungerat tillfredsställande i undervisningen/utbildningen och hur hon använt sina kunskaper för att förbättra utfallet av studenters lärande. Wahlberg för en levande och aktiv diskussion med studenter, kollegor och verksamheter utanför KI. Bedömargruppen vill särskilt poängtera Wahlbergs aktiva och kontinuerliga dialog och samverkan med studenter kring utveckling av utbildning.