Publicerad: 2010-09-07 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:22

David Irby och Richard Reznick tilldelas pris för forskning i medicinsk pedagogik

[PRESSMEDDELANDE 2010-09-07] Professorerna David M. Irby och Richard K. Reznick är årets mottagare av Karolinska Institutets pris för forskning i medicinsk pedagogik. De har båda banat väg för framgångsrik tillämpning av kvantitativa och kvalitativa metoder inom forskning i medicinsk pedagogik. De kommer att tilldelas priset, samt dela en prissumma på EUR 50 000, vid en ceremoni i Berwaldhallen i Stockholm den 3 november.

Professor Irby, prodekanus för utbildning vid UCSF School of Medicine i San Francisco, USA, får priset för sin slutsats att medicinsk expertis är nödvändig, men otillräcklig, för att bli en bra lärare i medicin. Professor Reznick får priset för sitt arbete inom kirurgisk utbildning, vilket inkluderar utveckling av metoder för att bedöma kirurgisk kompetens, samt hans roll i utformningen av en kirurgisk checklista för ökad patientsäkerhet. Checklistan används idag över hela världen och har visat sig att avsevärt reducera kirurgiska komplikationer.

- Professorerna Irby och Reznick har båda banat väg för innovativ tillämpning av såväl kvantitativa som kvalitativa metoder som har lett till nya insikter inom forskning i medicinsk pedagogik. Deras arbete har underlättat utvecklingen av bedömnings- och utvärderingsverktyg som varit avgörande för att förbättra klinisk handledning och kliniska kursplaner internationellt. Professorerna Irby och Reznick har inspirerat kollegor och forskare över hela världen och har i hög grad påverkat klinisk praxis, säger professor Sari Ponzer, dekanus för utbildning vid Karolinska Institutet.

Professor Irbys forskning visar att det är nödvändigt att kliniska lärare besitter medicinsk expertis för att främja lärande, men detta är inte tillräckligt. Effektiv och inspirerande undervisning handlar också om att veta hur man undervisar, förståelse för elever och att anpassa undervisning för att tillgodose elevens behov. Entusiasm, tydlighet och professionalism är andra viktiga faktorer. Hans forskning har drivit på utvecklingsprogram för att göra klinisk undervisning och lärande inom medicinska fakulteter mer effektiva. Detta har inkluderat att översätta forskningsresultat till praktiska undervisningstips. Irbys forskning har försökt identifiera de bästa pedagogiska metoderna, förklara hur och varför de fungerar, och därmed förbättra kvaliteten på medicinska utbildningar.

- Det är en stor ära att bli utvald som pristagare och att dela priset med min kollega och goda vän professor Reznick. Jag är glad och det finns inte ord att beskriva hur nöjd jag är. Priset bekräftar min personliga strävan att omvandla medicinsk utbildning till en inspirerande process, och ger stor ära åt mina kollegor på UCSF och University of Washington, säger professor Irby i en kommentar till prisutnämningen.

Professor Reznick, dekanus för hälsoutbildning vid Queen´s University i Kingston, Ontario, Kanada, är aktiv inom såväl tarmkirurgi som forskning i medicinsk pedagogik. Hans huvudsakliga forskning inom kirurgisk utbildning har fokuserat på hur man skaffar, simulerar och bedömer teknisk skicklighet i syfte att förbättra praxis. Han deltog i utformningen av en checklista som idag används globalt för att motverka kirurgiska komplikationer. Denna har visat sig att avsevärt förbättra kirurgisk framgång.

Professor Reznicks arbete inom kirurgisk bedömning och simulering har resulterat i utformningen av en kompetensbaserad läroplan, vilken inneburit en radikal reform av det sätt på vilket kirurger utbildas.

- Det är en enorm ära att bli erkänd för detta pris, speciellt tillsammans med professor Irby som jag känner väl. Priset är en personlig framgång men mer betydelsefullt som ett bevis på att kirurgisk utbildning är ett seriöst akademiskt val. När jag inledde min karriär inom kirurgisk utbildning för trettio år sedan var det ett helt nytt begrepp som många ansåg alltför nischartat. Nu är kirurgisk utbildning accepterat som ett viktigt område där kirurger kan göra stora vetenskapliga bidrag, kommenterar professor Reznick.

Båda pristagarna kommer att föreläsa på Karolinska Institutet den 2 november. David Irbys presentation har titeln "Rethinking Clinical Teaching from the Ground Up". Richard Reznicks föreläsning har utgångspunkten "It´s more than just competency-based education: It´s about radical curricular change".

Bakgrundsinformation:

Karolinska Institutets pris för forskning i medicinsk pedagogik utdelas för framstående forskning i medicinsk pedagogik. Prisets syfte är att främja högkvalitativ forskning inom ämnesområdet i avsikt att långsiktigt förbättra medicinsk undervisning och utbildning. "Medicinsk" innefattar alla vårdyrken. Priset möjliggörs av finansiellt stöd från Gunnar Höglunds och Anna-Stina Malmborgs stiftelse. Det delas för närvarande ut vartannat år.

David M. Irby

Professor David M. Irby, född 1944, är prodekanus för utbildning och professor i medicin vid UCSF School of Medicine i San Francisco, Kalifornien, USA.

Professor Irbys forskning om klinisk utbildning har haft en stor inverkan på insikten att kliniska lärares medicinska expertis är nödvändig, men otillräcklig, för att främja lärande. Effektiv och inspirerande undervisning handlar lika mycket om hur man kommunicerar klinisk kompetens på det bästa och mest relevanta sättet. Hans forskningsresultat har drivit fram utvecklingsprogram som stöder effektiv klinisk undervisning och lärande. Professor Irbys forskning om rutiner inom vårdavdelningar och sjukhusmiljöer har gett medicinska fakulteter nödvändiga instrument för bedömning av klinisk undervisning.

Inom ämnesområdet forskning i medicinsk pedagogik användes tidigare huvudsakligen beteendemässiga inlärningsteorier och kvantitativa forskningsmetoder. Tillsammans med andra har professor Irbys arbete hjälpt till att ändra fokus till kognitiva och sociala inlärningsteorier i kombination med kvalitativa forskningsmetoder.

De tre hörnstenarna i professor Irbys arbete har varit att främja förståelsen för klinisk undervisning, att utbyta praxis genom fakultetsutveckling och - publikationer, samt att kontinuerligt förbättra medicinska kursplaner.

Professor Irby började sin forskning genom att identifiera egenskaper hos de bästa och sämsta kliniska lärarna i medicin. Vad definierar en bra lärare och vilka metoder använder de?, var frågan som ställdes. Flera dimensioner av effektiv undervisning identifierades: kunskap, tydlighet, entusiasm, samspel med elever, klinisk handledning, klinisk kompetens och professionalism. Forskningen har lett till utveckling och validering av formulär som hur kliniska lärare ska bedömas. Dessa används idag av medicinska lärosäten i USA och internationellt.

År 1990 inledde professor Irby en ny inriktning av kognitiv forskning om framstående kliniska lärare i medicin. Denna forskning undersökte kunskapsnivån hos kliniska lärare (kunskap om medicin, patienter, elever, vårdmiljö, undervisningsmetoder och fallbaserad undervisning), hur resonemanget kring utlärning av fallpresentationer går (diagnos av patienter och elever samt undervisning som riktas mot elevens behov), och på vilket sätt en utmärkt lärare lägger upp sina lektioner för att göra dem spännande och lärorika. Detta forskningsprojekt har ofta citerats på grund av dess föredömliga användning av rigorösa kvalitativa forskningsmetoder och för dess direkta tillämpning inom fakultetsutveckling.

Som ansvarig forskare och föreståndare för Center for Medical Education Research vid University of Washington har professor Irby och hans kollegor inlett en rad undersökningar relaterade till kostnader och kvalitet rörande undervisning inom akutmedicin, läkarstuderandes val av specialinriktningar, samt program gällande hur man rekryterar och behåller minoritetsgrupper. Vidare forskning kring tidseffektiva undervisningsstrategier inom klinisk medicin inkluderade en undersökning effektiviteten av utlärningsmodellen One-Minute Preceptor, vilken professor Irby införde på ett nationellt plan i USA.

Professor Irby har använt resultaten av sin forskning för att skapa verktyg för bedömning och utvärdering av klinisk undervisning, utforma workshops kring fakultetsutveckling, samt ge råd gällande omarbetningar av kursplaner.

Richard K. Reznick

Richard K. Reznick, född 1952, är dekanus för hälsoutbildning vid Queens University i Kingston, Ontario, Kanada. Han har en MD (McGill) och en MA (Southern Illinois). Han är medlem i både Royal College of Physicians and Surgeons of Canada och American College of Surgeons.

Professor Reznick har varit aktiv inom såväl tarmkirurgi som forskning i medicinsk pedagogik sedan 1987. Hans forskning inom kirurgisk utbildning har fokuserat på hur man anskaffar och bedömer teknisk skicklighet. Han var den första chefen för University of Toronto Centre for Research in Education vid University Health Network, numera känt som The Wilson Centre.

Han spelade en viktig roll i utvecklingen av ett prestationsbaserat examensprov som numera används vid alla medicinska utbildningar i Kanada. Detta har lett till ett förstärkt fokus på undervisning om kliniska färdigheter på medicinska lärosäten världen över. Han har även medverkat till utformningen av den checklista som idag används globalt för att motverka kirurgiska komplikationer. Denna inkluderar olika aspekter av kirurgi, exempelvis patientuppgifter, kirurgisk utrustning och mediciner, kommunikation mellan medicinsk personal etc. Experiment har visat att införandet av listan bidragit till att avsevärt förbättra nivån av lyckade operationer.

Professor Reznicks fokus på icketekniska säkerhetsåtgärder - så som bättre kommunikation mellan kollegor och samarbete mellan olika vårdinstanser  har varit mycket inflytelserikt i främjandet av säkrare kirurgirutiner och bättre praxis. Hans forskning har varit avgörande för bedömning och undervisning av kirurgisk kompetens, samt hur denna överförs från simulerade situationer till kliniska miljöer.

Fram till juni i år ledde professor Reznick ett forskningsprogram om bedömning av teknisk kompetens för kirurger. Han översåg även ett forskningsprogram om kirurgisk utbildning. Han delade sin tid mellan att vara delaktig i vård och omsorg av patienter, forskning om medicinsk pedagogik, samt olika administrativa roller. Den 1 juli 2010 utsågs han till dekanus för hälsoutbildning vid Queen´s University i Kingston, Ontario, Kanada.

Efter medicinska studier, kirurgisk praktiktjänst och en tid vid University of Toronto tillbringade professor Reznick två år på en kirurgisk praktik. Han bestämde sig då för att fortsätta sin akademiska karriär och utvecklade en plan för att nå sina studiemål. Denna ledde till beslutet att bedriva studier i medicinsk pedagogik, vid denna tidpunkt fortfarande ett relativt nytt koncept.

För att lyckas med sina akademiska mål sade professor Reznick upp sig från sin tjänst för att studera vid Southern Illinois University i Springfield, Illinois, USA. Där tog han en magisterexamen i utbildningspsykologi.

- Jag visste inte riktigt vad jag gav mig in på, men det visade sig vara en fenomenal utbildning. Som något av en experimentiell student hade jag turen att få enskild handledning från 10 pedagoger, som alla senare blev experter inom sina respektive områden, säger professor Reznick.

Efter att ha inlett sin karriär inom tarmkirurgi 1987 började professor Reznick att fokusera på utbildningsområdet inom medicin. Han var en av de första kirurgerna med särskild kompetens inom medicinutbildning. Detta sammanföll med en förändring av medicinska utbildningar i slutet av 1980. Bland förändringarna fanns en ny metod att testa praktikanter inom medicinska områden, och tillsättningen av en licensieringsexamen över hela Kanada, det första landet som använda den här examen nationellt. Den senare används fortfarande runtom i världen som ett verktyg för att bedöma medicinstuderande.

För mer information:

Pressbilder:

För ytterligare information, kontakta: