Publicerad: 2022-12-07 11:25 | Uppdaterad: 2022-12-07 11:25

Budgetavstämning

Uppdatering kring kapitalförändring för perioden januari till september 2022.

Kapitalförändring jan-sept 2022

Kapitalförändring Jan-Sept 2022
Utfall Budget Avv
Unitand - UTB -3 748 457 -9 025 151 5 276 694
Unitand - FO -11 414 358 -5 824 208 -5 590 150
TOTALT -15 162 815 -14 849 359 -313 456
Dentmed - UTB -3 183 151 -4 324 908 1 141 758
Dentmed - FO 7 066 892 785 102 6 281 790
TOTALT 3 883 742 -3 539 806 7 423 548

Universitetstandvården – utbildning

Bättre utfall beror framför allt på positiva avvikelser på personalkostnader med + 3 515 tkr där ca + 2 100 tkr avser löner på grund av frånvaro på budgeterad personal, avslut av tjänst/ledighet. Verksamheten har fått högre ersättning från UTAND (än budgeterat) på grund av fler studenter och verksamheten uppvisar lägre kostnader för kurs- och konferensavgifter. Positiva avvikelser återfinns också på avskrivningskostnader som bland annat beror på leveransförseningar i pågående projekt/upphandlingar.

Universitetstandvården – forskning

Sämre utfall beror framför allt på betydligt lägre patientintäkter – 6 353 tkr, där några kliniker budgetmässigt planerar att dra in mer under hösten då verksamheten inte har något GU-uppdrag, men beror också på ändrade villkor i debitering från Regionen.

Institutionen – utbildning

Vi ser positiv avvikelse på de totala intäkterna med + 554 tkr som bland annat beror på ej ännu reglerad direktavräkning, skillnaden mellan prognos och faktiskt antal registrerade studenter (1 300 tkr årsbasis). 

På kostnadssidan ser vi framför allt att de totala personalkostnaderna har blivit lägre än budget för perioden vilket beror på ökad frånvaro på budgeterad personal, avslut av tjänst/ledighet samt positiva avvikelser på de programansvariga projekten.

Institutionen – forskning

Vi ser positiva avvikelser på intäkterna med + 4 325 tkr och den huvudsakliga anledningen är att flera uppdrags-/bidragsprojekt har resultatförts, ca 3 700 tkr och att vi erhållit kvarstående CSTP-medel i förskott och en utökad forskningsanknytning. 

På kostnadssidan redovisas betydligt lägre driftkostnader än budget för perioden och det gäller framför allt laboratoriematerial och externa tjänster.