Publicerad: 2016-09-26 13:41 | Uppdaterad: 2016-10-17 14:32

Biologiska faktorer förklarar varför cancer är vanligare hos män än kvinnor

Män får oftare cancer än kvinnor och trots att det rör sig om en avsevärd skillnad mellan könen är orsakerna dåligt kända. Ofta förklaras det med männens yrkesexponeringar eller livsstilsfaktorer, men analyser av cancertest på råtta talar för att även biologiska faktorer ligger bakom.

Så kallad text mining är en process som går ut på att med automatisk analys av stora textmängder upptäcka mönster och samband. En forskargrupp vid Institutet för miljömedicin (IMM) vid Karolinska Institutet har nu med hjälp av datorbaserad text mining-teknik analyserat cirka 250 000 vetenskapliga artiklar som belyser hälsoeffekter av 87 kemikalier som ger upphov till könsspecifika tumörer hos råtta.

Analysen visar att de carcinogener som ger cancer hos hanar skiljer ut sig genom att ofta förknippas med oxidativ stress (påverkningar av celler som uppstår när vissa molekyler oxideras så att deras funktion förändras eller skadas), vilket är en välkänd carcinogen mekanism. Män har vanligen en högre nivå av oxidativ stress.

Via olika databaser och med hjälp av cellbaserade screeningtekniker fann forskarna ytterligare stöd för att oxidativ stress kan vara avgörande för skillnaden i cancerförekomst hos kvinnor och män. Dessutom, vid analys av 26 yrkeskemikalier som av WHO klassas som cancerframkallande hos människa, fann forskarna att även dessa kemikalier kan ge oxidativ stress. Huruvida kemikalierna oftare ger cancer hos män än hos kvinnor är oklart. Klassningen var i huvudsak baserad på män i mansdominerade yrken.

Kräver ytterligare forskning

Studierna ger en trovärdig biologisk mekanism för hur manliga individer lättare utvecklar cancer och en bas för fortsatta studier. Resultaten är dock översiktliga och kräver ytterligare forskning för att kunna användas i cancerförebyggande syfte eller besvara frågan om WHO-klassningen är giltig för alla människor eller mest för män. Oxidativ stress är ett ospecifikt begrepp som kan innebära olika subtila obalanser i cellers reglering, och kan bidra till canceruppkomst i olika tidsfönster av cellernas livscykler.

– En möjlighet är att hormoner samverkar med carcinogena kemikalier genom oxidativ stress och då kan hormonella skillnader spela en roll. Om så är fallet kan man spekulera i att kemikalier i vår miljö har större betydelse för det totala cancerinsjuknandet än man tidigare trott, och att många cancerfall skulle kunna undvikas med hjälp av till exempel lägre gränsvärden i framför allt arbetsmiljön, säger Johan Högberg, professor vid Institutet för miljömedicin.

Studien har bedrivits i samarbete med forskare vid Department of Theoretical and Applied Linguistics, University of Cambridge, Cambridge, UK, och National Toxicology Program, National Institute of Environmental Health Sciences, National Institutes of Health, Research Triangle Park, North Carolina, USA. Forskningen har finansierats av forskningsråden Formas och Forte.

Publikation

Gender differences in cancer susceptibility: role of oxidative stress
Imran Ali, Johan Högberg, Jui-Hua Hsieh, Scott Auerbach, Anna Korhonen, Ulla Stenius and Ilona Silins
Carcinogenesis, online 31 July 2016, doi: 10.1093/carcin/bgw076