Publicerad: 2011-01-20 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Beteendeterapi i grupp kan hjälpa vid ADHD hos vuxna

[NYHET 2011-01-20] Gruppterapi med färdighetsträning, byggd på så kallad dialektisk beteendeterapi (DBT), kan fungera bra som behandling för vuxna personer med ADHD. Det visar en ny studie från Karolinska Institutet som publiceras i vetenskapstidskriften Behaviour Research and Therapy. Den aktuella metoden är utvecklad i Tyskland men har nu utvärderats för svenska förhållanden.

Tatja HirvikoskiFoto: Maria Immala

DBT är en variant av kognitiv beteendeterapi (KBT). Utöver stöd från gruppen innehåller färdighetsträningen information om ADHD samt övningar i medveten närvaro och beteendeanalys, det sistnämnda ett verktyg för att förstå och ändra problembeteenden. De nya kunskaperna och förmågorna blir en del av vardagen då de tränas i form av hemuppgifter mellan gruppträffarna.

Metoden är från början utvecklad i Tyskland och syftet med den aktuella studien var att utvärdera om den fungerar för svenska förhållanden.

Studien genomfördes vid Neuropsykiatriska enheten Karolinska (Psykiatri Nordväst) inom Stockholms läns landsting, som är en öppenpsykiatrisk specialistmottagning. Tre fjärdedelar av alla som diagnostiserats med ADHD som huvuddiagnos på mottagningen under åren 2001-2007 bedömdes kunna gå i gruppterapi med färdighetsträning och fick en inbjudan. De 51 patienter som till slut valde att delta lottades till en av två grupper; en DBT-baserad färdighetsträningsgrupp eller en mera ostrukturerad diskussionsgrupp (kontrollgrupp). Grupperna leddes av psykologer med utbildning i KBT och stor erfarenhet av att arbeta med vuxna med ADHD. De aspekter av behandlingen som utvärderades var genomförbarhet, deltagartillfredsställelse och effektivitet.

Utvärderingen visade att deltagarna i båda grupperna var nöjda med sina respektive behandlingar, men färdighetsträningen upplevdes i högre grad som en logisk och trovärdig behandling för vuxna med ADHD. Deltagarna i färdighetsträningsgruppen upplevde minskade ADHD-symptom efter behandling, medan deltagarna i kontrollgruppen inte gjorde det. Utvärderingen gjordes genom utförliga självskattningsformulär.

- Den här studien är liten men resultatet är så pass positivt att vi ändå tycker att den är mycket intressant. Mer forskning krävs dock om effekten av DBT färdighetsträning på ADHD hos vuxna, säger Tatja Hirvikoski, neuropsykolog och doktorand vid Karolinska Institutet.

Man räknar med att ungefär 3-4 procent av alla vuxna i Sverige lider av den neuropsykiatriska funktionsnedsättningen ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Läkemedel hjälper drygt hälften av de vuxna som diagnostiserats med ADHD, men ofta kvarstår en del symptomen trots läkemedelsbehandling. Långt ifrån alla får den behandling och det stöd de behöver. Det finns därför stor efterfrågan på kompletterande och vetenskapligt beprövade psykoterapeutiska behandlingsformer.

- Över hälften av alla barn med ADHD har kvarstående funktionshinder som vuxna. Symptomen ändras vanligen med åren, men obehandlad ADHD leder ofta till misslyckanden i studier och arbete, ökad risk för sjukskrivning, arbetslöshet och missbruksproblem. Det är därför viktigt att sjukvården kan erbjuda behandling och stöd för dessa personer, säger Tatja Hirvikoski.

Publikation:

Tatja Hirvikoski, Else Waaler, Julia Alfredsson, Cecilia Pihlgren, Annelie Holmström, Anna Johnson, Johanna Rück, Camilla Wiwe, Pernilla Bothén, Anna-Lena Nordström

Reduced ADHD Symptoms in Adults with ADHD after Structured Skills Training Group: Results from a Randomized Controlled Trial

Behaviour Research and Therapy, online 14 January 2011, DOI 10.1016/j.brat.2011.01.001

För ytterligare information, kontakta: