Publicerad: 2021-11-15 13:37 | Uppdaterad: 2021-12-09 11:45

Besväras du av tvångssyndrom? Delta i enkätsstudie

decorativ bild
Getty images Foto: urbazon

Tvångssyndrom innebär ofta ett starkt begränsat liv, där mycket energi läggs på att hantera ångest och tvångsimpulser. Forskare vid Karolinska Institutet genomför nu en enkätstudie om livsstil och fysisk hälsa hos personer med diagnosen tvångssyndrom och söker deltagare.

Tvångssyndrom – även kallat OCD efter engelskans obsessive compulsive disorder – yttrar sig genom påträngande tankar och efterföljande tvångshandlingar eller ritualer. Tvångshandlingarna är ofta tidskrävande och psykiskt plågsamma och det är vanligt att de påverkar relationer, arbetsliv eller skola negativt. Tidigare forskning har visat att personer med tvångssyndrom även löper ökad risk jämfört med befolkningen i stort att utveckla så kallade livsstilssjukdomar, som hjärt-kärlsjukdom och typ 2-diabetes.

Kunskapen om levnadsvanor rörande kost, träning, alkohol och rökning hos personer med tvångssyndrom är dock begränsad. För att ta reda på mer om detta har forskare vid Karolinska Institutet utformat en digital enkät som riktar sig till vuxna personer med tvångssyndrom över hela världen. Förhoppningen är att resultaten från studien kan fylla kunskapsluckorna när det gäller livsstil och fysisk hälsa hos personer med tvångssyndrom – och även ligga till grund för att utveckla förebyggande insatser.

Hur går studien till?

För att delta behöver du vara 18 år eller äldre och ha diagnosen tvångssyndrom fastställd av hälso- och sjukvården. Du behöver också samtycka till att dina enkätsvar används i forskningssyfte. Svaren är helt anonyma och ingen identifierbar information kommer att sparas. Deltagande är helt frivilligt. Enkäten tar ungefär 15 minuter att fylla.

Anmälan

Vill du delta? Du hittar länken till enkäten om livsstil och tvångssyndrom här:

Ta mig till livsstilsenkäten

Har du frågor om studien? Tveka inte att höra av dig till studiekoordinator och doktorand Anna Holmberg, anna.holmberg.2@ki.se

Anna Holmberg

Doktorand
K8 Klinisk neurovetenskap

Lorena Fernandez De La Cruz

Senior forskare
K8 Klinisk neurovetenskap