Deltagare till studie sökes Besväras du av tvångssyndrom? Delta i en studie om livsstilsförändring

Tvångssyndrom innebär ofta ett starkt begränsat liv, där mycket energi läggs på att hantera ångest och tvångsimpulser – något som i sin tur kan få stora konsekvenser för personens livsstil och hälsa i övrigt. Forskare vid Karolinska Institutet söker nu studiedeltagare för att testa ett nytt program för livsstilsförändring anpassat för personer med tvångssyndrom.

Tvätta händer
Foto: Microgen, Getty Images/iStockphoto

Syftet med livsstilsprogrammet är att förbättra deltagarnas levnadsvanor när det gäller fysisk aktivitet, matvanor, alkohol- och tobaksanvändning. Förhoppningen är att insatsen ska minska risken för att deltagarna drabbas av hälsoproblem, så som hjärt-kärlsjukdom och diabetes typ 2, och att den nya kunskapen ska ligga till grund för framtida livsstilsinterventioner inom ramen för hälso- och sjukvården.

Tvångssyndrom – även kallat OCD efter engelskans obsessive compulsive disorder – yttrar sig genom påträngande tankar och efterföljande tvångshandlingar och ritualer, som kan vara mycket tidskrävande. Ofta påverkar tvångshandlingarna relationer, arbetsliv eller skola negativt. Det kan vara svårt att få tid och kraft över för att till exempel träna eller laga hälsosam mat. Tidigare forskning har visat att personer med tvångssyndrom löper ökad risk jämfört med befolkningen i stort att utveckla så kallade livsstilssjukdomar.

Vem kan delta?

För att delta behöver du vara 18 år eller äldre, ha diagnosen tvångssyndrom samt uppleva problem med ohälsosamma levnadsvanor (till exempel fysisk inaktivitet, rökning, ohälsosam kost) och/eller fysisk hälsa (t ex., övervikt, högt blodtryck eller höga halter av blodfetter).

Hur går studien till?

Programmet pågår under 12 veckor och omfattar både gruppträffar med fokus på levnadsvanor och gruppträningspass vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. För att säkerställa att den här studien passar just dig får du genomgå en intervju och tester med psykolog och sjuksköterska innan programmet drar i gång. Vi kommer även att genomföra flera enkäter och tester före och efter behandlingsprogrammet. Det gör vi för att ordentligt kunna följa och utvärdera deltagarnas utveckling. 

Anmälan

Har frågor om studien? Hör av dig till studiekoordinator och doktorand Anna Holmberg på: 08-123 391 05 eller anna.holmberg.2@ki.se.

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.